ขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ (e-learning) เรื่อง "พื้นฐานทางนาฏ ศิลป์ไทย" กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3 บทเรียนนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิชาศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 เรื่อง "พื้นฐานทางนาฏศิลป์" ข้อมูลและภาพประกอบบางส่วน มีการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ตามที่ผู้จัดทำได้อ้างอิงไว้ในบทเรียนนี้ อย่างไรก็ตามหากมีข้อมูล หรือภาพประกอบใดๆ ที่อาจมีผลกระทบในเรื่อง ลิขสิทธิ์ โปรดกรุณาแจ้งมายังผู้จัดทำ เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ต่อไปค่ะ

ทีม 3 ดรุณี
(ผู้จัดทำ)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประเภทของนาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้อง
2. บอกประวัติความเป็นมา ภาษาท่าทางของนาฏศิลป์ หลักการฝึกพื้นฐาน และทดลองฝึกปฏิบัติขั้นต้นได้อย่างสนุกสนาน
3. ฝึกนาฏยศัพท์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับการรำในบทเรียน ได้อย่างถูกต้องสวยงามตามแบบแผน
4. อธิบายองค์ประกอบ ประวัติความเป็นมา และหลักการจัดการแสดงหุ่นและหนังใหญ่ได้อย่างถูกต้อง
5. อธิบายการละครตะวันตกทุกกลุ่ม ทุกประเภท และอธิบายการแสดงละครตะวันตกได้อย่างถูกต้อง
6. อธิบายงานการละครไทยขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง