นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการแสดงประกอบดนตรี เช่น ฟ้อน รำ ระบำ โขน แต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกและมีลีลาท่าการแสดงที่แตกต่างกันไป สาเหตุหลักมาจากภูมิอากาศ ภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่น ความเชื่อ ศาสนา ภาษา นิสัยใจคอของผู้คน ชีวิตความเป็นอยู่ แต่ละภาคมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)
ภาคใต้
ภาคเหนือ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์นาฏศิลป์ไทย