กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช่วงชั้นที่ 2    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6