หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์

   บทเรียนออนไลน์ (e-learning) เรื่อง "อาหารและโภชนาการ" กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1) เพื่อต้องการให้ทุกท่าน และ บุคลลอื่นๆ ได้เข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับอาหาร และโภชนาการว่าในแต่ละวัน บริโภค อาหารในแต่ละมื้อนั้น มีปริมาณเท่าใด และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างของ การรับประทานอาหารและเหมาะสมกับวัย เพราะในปัจจุบันอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการ รับประทานอาหารในแต่ละมื้อ หรือแต่ละครั้งนั้นจะต้องคำนึงถึงปริมาณของอาหารว่ามี ปริมาณเท่าใด และควรบริโภคหรือไม่

แนวคิดที่สำคัญ

   ภาวะโภชนาการที่ดี มีความสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งต้องได้รับ อาหารที่เป็นประโยชน์ เหมาะสม และเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย ดั้งนั้นจึง ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

สาระการเรียนรู้

  1. ภาวะโภชนาการและทุพโภชนาการ
  2. โภชนบัญญัติและธงโภชนาการ
  3. ข้อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
  4. หลักการอุปโภคบริโภคเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. อธิบายความหมายของอาหาร และภาวะัโภชนาการได้
  2. อธิบายภาวะโภชนาการที่ดี และทุพโภชนาการได้
  3. วิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้อง
  4. นำแนวทางปฏิบัติตามโภชนบัญญัติและธงโภชนาการไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  5. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการมีโภชนาการที่ดี

 

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน
ภาคใต้