|หน้าแรก|เพศศึกษา|การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย|โรคต่างๆ|โยคะ|ผู้จัดทำ|


 

 

                                                                     

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพคืออะไร

                   (Health – related physical fitness)

            สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ คือ ความสามารถของระบบต่างๆ ในร่างกาย ประกอบด้วยความสามารถเชิงสรีระวิทยาด้านต่างๆ ที่ช่วยป้องกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุมาจากภาวะการขาดการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ดี ความสามารถดังกล่าวสามารถปรับปรุง พัฒนาได้โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ.

ด.ช.พีรพล   อ่อนศรี
ด.ญ.วัรญญา  วงษ์เพ็ง
ด.ญ.ปานตะวัน   มาตวังแสง
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
E-mail:poo8563@Gmil.com