|หน้า้หลัก|วัยรุ่นกับการคบเพื่อนต่างเพศ|พัฒนาการของวัยรุ่น|สาเหตุของการเปลี่ยนไปของวัยรุ่น|ผู้จัดทำ|

วัยใส คือ อะไร....
                     

                                                                         วัยรุ่น วัยใส

                   

                              วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน  ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน  จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก  การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป  การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม  และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น  เช่น ปัญหาทางเพศ  หรือปัญหาการใช้สารเสพติด  

จัดทำโดย วรัญญา พงษ์เกษม นุสรา กลิ่นจำปา มณีรัตน์ อุ่นจันทร์
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
Copyrigth (c) 2010   nuk8580@gmail.com