จัดทำโดย
เด็กหญิงอัญชลีรัตน์ รวยทรัพย์, เด็กหญิงปาราตรี คุ้มภัย และเด็กหญิงจิราภา จั่นประดับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2