ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ e-learning เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ทุกๆ คนจะสามารถเรียนรู้เรื่องที่สนใจได้ ไม่ว่าจะนักเรียน ครูผู้สอนและประชาชนต่างๆ้่

 

จุดประสงค์การเรียนรู้


  • ตั้งสมมุติฐานจากปัญหาที่กำหนดให้ได้
  • สรุปผลเรื่องความดันอากาศได้สรุปผลเรื่องแรงอากาศได้
  • บอกข้อแตกต่างของแรงดันอากาศ และความดันอากาศได้
  • อธิบายการเกิดของลม ฝน และพา่ยุได้
  • บอกประเภทของเมฆ

ผลกระทบที่เกิดจากลมฟ้าอากาศ


  1. ผลกระทบจากพายุฟ้าคะนอง
  2. ผลกระทบจากพายุเขตร้อนและมรสุม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผลกระทบที่ทำให้อากาศแปรปวน


   การตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้ปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล อันส่งผลกระทบต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิิ ของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 


 

 


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    มหาวิทยาลัยศรีปทุม          ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก อันดับ 1 ในประเทศไทยในใจของคุณ     NIIT