โปรแกรมเอ็กเซลเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการคำนวณ  ประเภทกระดาษทำการ  หรือ
กระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์
(Spreadsheet) นิยมใช้ในงานด้านบัญชี  การเงิน ฝ่ายบุคคล 
ฝ่ายขาย  และด้านคณิตศาสตร์  เป็นต้น  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย  มีเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ช่วยงานจำนวนมาก  และการตกแต่งเอกสารได้อย่างสวยงาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.  บอกวิธีการใช้โปรแกรมตารางทำการได้
2.  อธิบายสัญรูปของหน้าต่างโปรแกรมเอ็กเซลได้
3.  ประมวลผลข้อมูลที่กำหนดให้เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ได้
4.  นำเสนอแะสร้างสรรค์ผลงานจากการใช้โปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้
การนำเสนองานด้วยโปรแกรมตารางทำการ