สมุนไพรความงาม

เครื่องดื่ื่มสมุนไพร

สมุนไพรรักษาโรค


สมุนไพร
คือ ผลไม้ ผัก พืช เครื่องเทศ สัตว์ แร่ธาตุ ที่มีสรรพคุณทางยาในการรักษาโรค
ที่พบได้ตามธรรมชาติ โดยสามารถใช้ส่วนต่างๆ
เช่น ราก ผล ใบ ลำต้น ดอก เปลือกหรืออื่นๆ นำไปรับประทานได้ทั้งในรูปแบบสด
และรูปแบบแห้งหรือแปรรูปเป็นยาได้

แบบทดสอบ
วัดความรู้

ผู้จัดทำ

แหล่งอ้างอิง