บางท่านอาจไม่เชื่อว่า..แตงกวา
จะทำได้เพียงนี้

...รายละเอียด


หน้านี้มีทั้งหมด ลิงค์

  ขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ (e-learning) เรื่อง "ผักสวนครัว" กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ซึ่ง จะนำเสนอให้ทราบเกี่ยวกับพืชผักชนิดต่างๆ ที่ถูกจัดอยู่ในประเภทพืชผักสวนครัว ประโยชน์ของผักแต่ละชนิด และการนำไปแปรรูปอาหาร ขั้นตอนการปลูกผัก เป็น ต้น

   ข้อมูลบางส่วน ผู้จัดทำได้มีการนำจากแหล่งอ้างอิงบางแห่ง หากมีสิ่งใดผิด พลาดหรือไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งมายังผู้จัดทำ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

ทีม C2A
ผู้จัดทำ


ผัก หมายถึง พืชที่มนุษย์นำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช อาทิ ผล ใบ ราก ดอกหรือลำต้น มาประกอบอาหาร ซึ่ง ไม่นับรวมผลไม้ ถั่ว สมุนไพร และเครื่องเทศ แต่ เห็ดซึ่งในทางชีววิทยาจัดเป็นพวกฟังไจ (Fungi) ก็ นับรวมเป็นผักด้วย

  ผักเป็นอาหารประจำวันของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหารให้แร่ธาตุ วิตา มิน ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ จากข้อมูลวิจัยกล่าวว่ามนุษย์ เราควรบริโภคผักวันละประมาณ 200 กรัม เพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอ

   หลายบ้านมักจะปลูกผักไว้ เพื่อบริโภคภายในครัว เรือน เรียกว่า เป็นผักสวนครัว หรือบางครั้งก็เพื่อเป็นไม้ประดับ ใช้พื้นที่ ในการปลูกไม่มาก พืชผักส่วนใหญ่เป็น พืชที่มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว แต่ผักบางชนิดอาจมีอายุ มากกว่า 1 ปี หากมีจำนวน มากเหลือจากการบริโภค ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้