ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ดิจิตอล JAVASCRIPT
JavaScript
JavaScript คืออะไร
ลักษณะการทำงานของ JavaScript
การทำงานร่วมกับ HTML
การเขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์
รูปแบบของจาวาสคริปต์
การทำ Include ไฟล์
การใส่ Comment ใน JavaScript
ตัวแปร
การตั้งชื่อตัวแปร
ชนิดของตัวแแปร
ตัวแปรชนิดตัวเลข
Float
ตัวแปรชนิดตรรก
ตัวแปรชนิดข้อความ
สัญลักษณ์พิเศษ
ตัวแปรว่างเปล่า
ตารางผสมตัวแปรต่างชนิด
Array
Array คืออะไร
การสร้าง Array แบบกำหนดค่าทันที
Statement
Statement คืออะไร
If...else
for
While
Do..While
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
Function
Function คืออะไร
Date Methods
Math Properties / Methods
คำสงวน
คำสงวนของภาษา JavaScript
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง Javascript
ผู้จัดทำ
สมาชิกในกลุ่มและจุดประสงค์ของงาน
แหล่งอ้างอิง
เว็ปไซต์ที่อ้างอิง
แบบทดสอบ
แบบทดสอบชุดที่ 1