บทเรียนการสร้้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ด้วยโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro

โดย

เด็กหญิงสกุลลักษณ์ จักร์คำ

เด็กหญิงศศิวิมล บัวจีน

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญตัน

นางพชรลักษณ์ จอมแปง ครูที่ปรึกษา

 

 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน