หน้าหลัก|คำและหน้าที่ฃองคำในภาษาไทย|คำนาม|คำสรรพนาม|คำกริยา|คำวิเศษณ์|คำบุพบท|คำสันธาน|คำซ้อน|คำมูล|คำสมาส|คำประสม|คำซ้ำ|คำอุทาน|ผู้จัดทำ

 

                               คำและหน้าที่ของคำในภาษาไทย


สาระสำคัญ

คำที่ใช้กันในภาษาไทยมีทั้งหมด  7  ชนิด  คือ คำนาม  คำสรรพนาม คำกริยา  คำวิเศษณ์ คำสันธาน คำบุพบท และคำอุทาน คำแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  มีหน้าที่และมีวิธีการใช้ที่แต่แตกต่างกัน  จึงต้องศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        ภาษาที่เราใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความเช้าใจกันประกอยด้วยคำเรียงกันเป็นกลุ่ม ๆ หรือที่เรียนว่า  ประโยค  กลุ่มคำหรือประโยคจะมีใจความสมบูรณ์เป็นที่เข้ากันได้ อาจประกอบด้วยคำมากบ้างน้อยบ้าง  แต่โดยทั่วไปแล้วประโยคประกอบด้วยคำตั้งแต่สองคำขึ้นไป
        คำในภาษาไทยคำหนึ่ง ๆ อาจมีความหมายได้หลายอย่าง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน้าที่ขอคำในประโยค  คำหนึ่ง ๆ ถึงแม้จะมีเสียงเดียวกัน  แต่ทำหน้าที่ต่างกันย่อมจะมีความหมายต่างกันไปด้วย  การเรียนรู้เรื่องคำและหน้าที่ของคำในภาษาไทย  จะทำให้ทราบชนิดของคำ  รวมทั้งความหมายและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องตรงตามความหมาย
- ชนิดของคำ
      คำในภาษาไทยแบ่งตามหน้าที่  ออกเป็น  7  ชนิด  คือ
1.  คำนาม
2.  คำสรรพนาม
3.  คำกริยา
4.  คำวิเศษณ์
5.  คำบุพบท
6.  คำสันธาน
7.  คำอุทาน

                                                                                     

                                               เด็กชาย    นิพล    จิ๋วหนองโพธิ์
                                               เด็กชาย   วิทยา    พฤกษชาติ
                                               เด็กชาย   บรรณสรณ์   ใบกว้าง
                                              E-mail-banno001@hotmail.com
                                 โรงเรียนปิยะบุตร ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี