หน้าหลัก|คำและหน้าที่ฃองคำในภาษาไทย|คำนาม|คำสรรพนาม|คำกริยา|คำวิเศษณ์|คำบุพบท|คำสันธาน|คำซ้อน|คำมูล|คำสมาส|คำประสม|คำซ้ำ|คำอุทาน|ผู้จัดทำ 

                                          

                                         

        คำวิเศษณ์ คือ คำที่ใช้ขยายคำอื่น ได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ ให้มีความหมายชัดเจนขึ้น
คำวิเศษณ์ แบ่งออกเป็น 9 ชนิด คือ
         1. สักษณวิเศษณ์
         2. กาลวิเศษณ์
         3. สถานวิเศษณ์
         4. ประมาณวิเศษณ์
         5. นิยมวิเศษณ์
         6. อนิยมวิเศษณ์
         7. ปฤจฉาวิเศษณ์
         8. ประติชญาวิเศษณ์
         9. ประติวิเศษณ์

                                                                                     

                                                เด็กชาย    นิพล    จิ๋วหนองโพธิ์
                                               เด็กชาย   วิทยา    พฤกษชาติ
                                               เด็กชาย   บรรณสรณ์   ใบกว้าง
                                              E-mail-banno001@hotmail.com
                                 โรงเรียนปิยะบุตร ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี