หน้าหลัก|คำและหน้าที่ฃองคำในภาษาไทย|คำนาม|คำสรรพนาม|คำกริยา|คำวิเศษณ์|คำบุพบท|คำสันธาน|คำซ้อน|คำมูล|คำสมาส|คำประสม|คำซ้ำ|คำอุทาน|ผู้จัดทำ

         

                       

     
             คำสันธาน คือ คำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำ เชื่อมประโยคกับประโยค เชื่อมข้อความกับข้อความ หรือข้อความให้สละสลวย
คำสันธานมี 4 ชนิด คื       4.เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
          1.เชื่อมใจความที่คล้อยตามกัน
          2.เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกัน
          3.เชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน
         4.เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

                                                                                     

                                                เด็กชาย    นิพล    จิ๋วหนองโพธิ์
                                               เด็กชาย   วิทยา    พฤกษชาติ
                                               เด็กชาย   บรรณสรณ์   ใบกว้าง
                                              E-mail-banno001@hotmail.com
                                 โรงเรียนปิยะบุตร ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี