หน้าหลัก|คำและหน้าที่ฃองคำในภาษาไทย|คำนาม|คำสรรพนาม|คำกริยา|คำวิเศษณ์|คำบุพบท|คำสันธาน|คำซ้อน|คำมูล|คำสมาส|คำประสม|คำซ้ำ|คำอุทาน|ผู้จัดทำ   

                                                   

                                           

          คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนนามในประโยคสื่อสาร เราใช้คำสรรพนามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามซ้ำๆ
ชนิดของคำสรรพนาม แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้
          1. สรรพนามที่ใช้ในการพูด (บุรุษสรรพนาม)
          2. สรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยค (ประพันธสรรพนาม)
          3. สรรพนามบอกความชี้ซ้ำ (วิภาคสรรพนาม)
          4. สรรพนามชี้เฉพาะ (นิยมสรรพนาม)
          5. สรรพนามบอกความไม่เจาะจง (อนิยมสรรพนาม)
          6. สรรพนามที่เป็นคำถาม (ปฤจฉาสรรพนาม)
          7. สรรพนามที่เน้นตามความรู้สึกของผู้พูด

                                                                                     

                                                เด็กชาย    นิพล    จิ๋วหนองโพธิ์
                                               เด็กชาย   วิทยา    พฤกษชาติ
                                               เด็กชาย   บรรณสรณ์   ใบกว้าง
                                              E-mail-banno001@hotmail.com
                                 โรงเรียนปิยะบุตร ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี