หน้าหลัก|คำและหน้าที่ฃองคำในภาษาไทย|คำนาม|คำสรรพนาม|คำกริยา|คำวิเศษณ์|คำบุพบท|คำสันธาน|คำซ้อน|คำมูล|คำสมาส|คำประสม|คำซ้ำ|คำอุทาน|ผู้จัดทำ

     คำซ้ำ


 ความหมายของคำซ้ำ
        คำซ้ำเกิดจากการสร้างคำขึ้นใหม่  โดยนำคำมูลซึ่งส่วนมากเป็นคำพยางค์เดียวมาซ้ำกัน  มีความหมายเปลี่ยนแปลงไป  อาจเน้นหนักขึ้น  เบาลงหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น  ในการเขียนใช้ไม้ยมกแทนคำหลัง  คำส่วนมากใช้เป็นคำซ้ำได้  มีเฉพาะบางคำที่เป็นคำซ้ำไม่ได้  บางคำต้องเป็นคำซ้ำเท่านั้น
คำที่เป็นคำซ้ำไม่ได้
      -  กริยาช่วย   เช่น   จะ   คง   ได้   อาจ
      -  บุพบท   เช่น   ของ   แห่ง   ด้วย   กับ
      -  สันธาน  เช่น   เมื่อ   หลังจาก   ตั้งแต่   และ   แต่   หรือ   จึง

 คำที่ต้องเป็นคำซ้ำ  ส่วนมากเป็นคำวิเศษณ์   เช่น   หยิมๆ   หลัดๆ   ดิกๆ    ยองๆ  
 นำคำซ้อนมาแยกเป็นคำซ้ำ เช่น

         เจ็บไข้   เป็น   เจ็บ ๆ ไข้ ๆ  

         เลียบเคียง  เป็น  เลียบๆ เคียงๆ

         อิดเอื้อน  เป็น อิดๆ เอื้อนๆ
3.  นำคำซ้ำมาประกอบเป็นคำซ้อน  เช่น     เปรี้ยวๆ เค็มๆ       นั่งๆ นอนๆ    เราๆ ท่านๆ
4.  คำซ้ำมีความหมายผิดไปจากคำมูลเดิม แต่ยังคงมีเค้าของความหมายเดิม
    4.1  บอกพหูพจน์  คำเดิมอาจเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้  เมื่อเป็นคำซ้ำกลายเป็นพหูพจ
น์อย่างเดียว  เช่น เด็กๆ เล่นฟุตบอล  หนุ่มๆ มากับสาวๆ
    4.2บอกความไม่เจาะจง  การจำแนกเป็นพวก และความเป็นพหูพจน์ เช่นเชิญผู้ใหญ่ๆ ไปทางโน้น เด็กๆ มาทางนี้
5.  บอกความหมายใหม่ ไม่เนื่องกับความหมายของคำมูลเดิมเช่น  พื้นๆ  (ธรรมดา)  กล้วยๆ  (ง่าย)  น้องๆ  (เกือบ, ใกล้, คล้าย)  อยู่ๆ ( เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว )  งูๆปลาๆ
6.  คำที่ออกเสียงซ้ำกัน ไม่ใช่คำซ้ำเสมอไป  คำซ้ำจะต้องเป็นคำมูลที่ออกเสียงซ้ำกันแล้วเกิดคำใหม่ขึ้นและมีความหมายเปลี่ยนไป  คำซ้ำใช้ไม้ยมกแทนคำมูลหลังคำที่ออกเสียงซ้ำกันในบางกรณีเป็นคนละคำและอยู่ต่างประโยคกัน  ไม่จัดเป็นคำซ้ำและใช้ไม้ยมกแทนคำหลังไม่ได้  เช่น  เขาทำงานเป็นเป็นเพราะเธอสอนให้   เขาจะไปหาที่ที่สงบอ่านหนังสือ

                                                                                                                          

                                               เด็กชาย    นิพล    จิ๋วหนองโพธิ์
                                               เด็กชาย   วิทยา    พฤกษชาติ
                                               เด็กชาย   บรรณสรณ์   ใบกว้าง
                                              E-mail-banno001@hotmail.com
                                 โรงเรียนปิยะบุตร ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี