หน้าหลัก|คำและหน้าที่ฃองคำในภาษาไทย|คำนาม|คำสรรพนาม|คำกริยา|คำวิเศษณ์|คำบุพบท|คำสันธาน|คำซ้อน|คำมูล|คำสมาส|คำประสม|คำซ้ำ|คำอุทาน|ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

เด็กชาย    นิพล    จิ๋วหนองโพธิ์

 เด็กชาย   วิทยา    พฤกษชาติ

  เด็กชาย   บรรณสรณ์   ใบกว้าง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 โรงเรียนปิยะบุตร์ ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี  

ขอบคุณคุณครูสรีสุดา  ลัทธิิคุณ

คุณครูุพิสมัย  ศุภพงษ์

                             

                                               เด็กชาย    นิพล    จิ๋วหนองโพธิ์
                                               เด็กชาย   วิทยา    พฤกษชาติ
                                               เด็กชาย   บรรณสรณ์   ใบกว้าง
                                              E-mail-banno001@hotmail.com
                                 โรงเรียนปิยะบุตร ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี