ศิลปะ


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง

 1. -


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน

 1. เรื่อง Art
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายทัตชัย เสฐียรโกเศศ
  เด็กหญิงกนกพรรณ สนิกะวาที
  เด็กหญิงฑิตยา ชุติกานนท์
  เด็กหญิงธัญจิรา เกียรติอนวัชกุล
 2. เรื่อง ศิลปะ
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวสุชาดา เทพธัญ
  เด็กหญิงณิชารีย์ ศิริบุญญา
  เด็กหญิงชัชนาถ ฉายะบุตร
  เด็กหญิงภาสีนี บุนนาค
 3. เรื่อง ART CAFE
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวสุดาสมร นุตเวช
  เด็กหญิงเอื้อกานต์ จารุศิริ
  เด็กหญิงยศวดี นพจรูญศรี
  เด็กหญิงธนาภรณ์ กุศลมโนมัย


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง

 1. เรื่อง การเต้นเพลงสากล
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวพัชรี ยวนลา
  เด็กหญิงปุณยาพร หงส์ประยูร
  เด็กหญิงปวันรัตน์ บัวบาน
  เด็กหญิงณัฐธิดา เอี่ยมอาจหาญ
 2. เรื่อง ศิลปะ
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวสุดาสมร นุตเวช
  เด็กชายสราวุธ อุ่นกาย
  เด็กชายธีเดช กาพย์แก้ว
  เด็กชายณัฐวงศ์ ขันธุปัตย์
 3. เรื่อง We do Love music
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายพันธวัช กำลังหาญ
  เด็กหญิงอภิชญา ธนูศิริ
  เด็กหญิงศตพร ภักดี
  เด็กหญิงอมรา เหลียงกอบกิจ
 4. เรื่อง จิตรกรชื่อดังของโลก
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวสุดาสมร นุตเวช
  นางสาวจงกชกร งามผิว
  นางสาวภูวิศา ชูจงกล
  นายณัฐนนท์ ณรงค์ศักดิ์สกุล
 5. เรื่อง Music
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายสวิส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
  นายจิรายุ ลิ้มปทุม
  นายฐปนัท ลิ้มทองสิทธิคุณ
  นายณัทสิทธิ์ ทองมี
 6. เรื่อง Music Generation
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายสวิส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
  นายธีธัช กาพย์แก้ว
  นายอภิวุฒิ รัตนรุจ
  นายนัชชา ลิมปตานนท์
 7. เรื่อง Artist By Artist
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  นางสาวโสมวรรณ พันธุ์สกุล
  นายศตวรรษ ตะยาภรณ์
  นายมังกร จึงรุ่งฤทธิ์
  นายกษิดิศ ธรณไพบูลย์


ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ

 1. เรื่อง ดนตรี คลาสสิก
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายสวิส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
  เด็กหญิงธนารีย์ จรินโท
  เด็กหญิงกัญชนาถ เผ่าจินดา
  เด็กหญิงอนัญญา วิศาลวัฒนะ
 2. เรื่อง School Music 
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายพันธวัช กำลังหาญ
  เด็กหญิงอัจจิมาพร พงษ์สุพรรณ
  เด็กหญิงธมนวรรณ ศุภดิษฐ์
  เด็กหญิงอาภาภรณ์ เลิศสิริสุข
 3. เรื่อง ดนตรีไทย
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายพันธวัช กำลังหาญ
  เด็กหญิงธนิตา ปัญจวงศ์โรจน์
  เด็กหญิงศศิภา เพิ่มพานิช
  เด็กหญิงภูริชญา พินิตตานนท์
 4. เรื่อง ศิลปะ
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวสุชาดา เทพธัญ
  เด็กหญิงจิตรกัญญา สังข์ทอง
  เด็กหญิงฉันทิศา เตตานนทร์สกุล
  เด็กหญิงธนาพร ประทีปสว่างวงศ์
 5. เรื่อง ศิลปะพาเพลิน
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
  นางสาวสรียา สุธาพจน์
  เด็กหญิงสุปัณญา กลิ่นพิกุล
  เด็กหญิงสุทธิดา พันธ์เพียร
  เด็กหญิงชลธิชา สรโยธิน
 6. เรื่อง สี
  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หมู่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  นางสาวอารยา ผิวดำ
  นางสาววิไลวรรณ เขียวขำ
  เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา ศรีวิชัย
  เด็กหญิงกาญจนา ชาญเนตรสกุล
 7. เรื่อง การวาดเส้น
  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หมู่ 11 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  นางสาวอารยา ผิวดำ
  เด็กชายกฤษฏา ทำบุญ
  เด็กหญิงลินจง วงศ์แก้ว
  เด็กหญิงคิทริน ชัยวงศ์
 8. เรื่อง ดนตรีสากล
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายสวิส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
  นายกันตพัฒน์ หงษ์ร่อน
  นายภานุพันธ์ กิจแสวง
  นายศุภกร ปลั่งกมลดิ์
 9. เรื่อง ศิลปะสากล
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  นายปัญญา มั่นหมาย
  นางสาวศิริประภา โตมี
  นางสาววธัญญา ท้าวทอง
  นางสาวอารีย์ นาคสมพันธ์