สื่อเล่านิทานด้วยเสียง


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง

 

 1. เรื่อง PINOCCHOI (พีน็อคคีโอ) (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวณัฐชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
  นางสาวอัญชลี หอมจันทร์
  นางสาววิศนันทน์ ศิริศรีวัฒนาถาวร
 2. เรื่อง เหมียว เหมียวไม่อยากเป็นแมว (รางวัลรองชนะเลิศ)
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวตวงทิพย์ สุระรังสิต
  นางสาวชลัยรัตน์ ชูเชิดเลิศสิริกุล
  นางสาวสกาวรัตน์ บุญเลิศ
  นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
 3. เรื่อง แอปเปิ้ลวิเศษ (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวสิริกาญจน์ ปริสาโรจน์
  นางสาววรรณธิดา นาคเกษม
  นางสาวนวพร นิธิปัญญาวงศ์
  นางสาวปิยวรรณ ครองมิ่งมงคล
  นางสาวสุทธิดา มโนมยางกูร
 4. เรื่อง เจ้าก้น (รางวัลชนะเลิศ)
  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ม.ราชภัฏสวนดุสิต เลขที่ 295 ถ.ราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300
  เด็กหญิงศวัสมน ใจดี
  เด็กหญิงวริศา ใจดี
  นางฑีฆะรัตน์ ใจดี
  นายธีระ เลิศภูมิปัญญา
 5. เรื่อง กบเลือกนาย (รางวัลรองชนะเลิศ)
  โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
  เด็กหญิงลัดดาวรรณ ชัยบรรจงรัตนะ
  เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่ฉั่ว
  เด็กหญิงวิชชุดา วงตาดี
  เด็กหญิงพนิดา ตราสุวรรณ
  เด็กชายเจษฎากรณ์ แซ่จ๋าว
 6. เรื่อง ผักพิชิตความจน (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
  เด็กหญิงอรนีย์ พูนดิษฐ์
  เด็กหญิงรัตนาวดี ชูนามชัย
  เด็กหญิงภาวนา สิทธิวงษ์
  เด็กหญิงนลพรรณ ปิยควาณิช
  นางสาวสุวรรณา เหลืองประมวล
 7. เรื่อง ปลาดุกรบยักษ์ (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
  เด็กหญิงชลพร ขุนทองจันทร์
  เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชยางกรู ณ อยุธยา
  เด็กหญิงน้ำฟ้า สีลาสวัสดิ์
  เด็กหญิงศิรินทิพย์ สิงห์ทอง
  เด็กหญิงสุนิสา คำภูเลิศ
 8. เรื่อง กระต่ายกับเต่า (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน เลขที่ 146 หมู่ 5 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
  เด็กหญิงภัสสร ไพรปรีเปรม
  เด็กหญิงจินดา อุดมอัมพร
  เด็กหญิงศิริพร ธารีพิทักษ์
  เด็กหญิงนฤมล ธารารักษา
  นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
 9. เรื่อง ไก่บินกินไก่ (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 554 หมู่ 4 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  เด็กชายณัฐวุฒิ ติ๊บสุภา
  เด็กหญิงรุ่งฤดี บุญปั๋น
  เด็กหญิงรัญชิดา พรมมินทร์
 10. เรื่อง การกลับมาของกระต่ายกับเต่า (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ 10300
  นางสาวแวววรรณ เจริญสุข
  นางสาวสุวัสสา มารัตน์
  นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม
  นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์
  นางสาวนิชานันท์ ครองสิน
 11. เรื่อง เสือกับกระรอกน้อย (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน เลขที่ 527 หมู่ 3 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
  เด็กหญิงฐิติยา ชุ่มกาศ
  เด็กหญิงกฤติยาณี ยศธิวงค์
  เด็กหญิงวรัญชญา สุวรรณกาศ
  เด็กหญิงวีรยา ตันวิรัตน์
  เด็กชายวุฒิพรรษ ใจคำ
 12. เรื่อง ปูกับนกยาง (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเลขที่ 176 หมู่ที่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  เด็กชายกิตติพศ แซ่ย่าง
  นางลดาวัลย์ ไชยวงศ์
  เด็กหญิงประกายดาว เป๊งลม
  เด็กชายวีรยุทธ จันต๊ะ
 13. เรื่อง ตำนานรักอมตะแห่งล้านนา มะเมี๊ยะ (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ต.ริมกกอ. เมือง จ.เชียงราย 57000
  นายสมปราชญ์ ภิราษร
  นางสาวธนัญธร สมนวล
  นายศิริพงษ์ โตพิพัฒนมงคล
 14. เรื่อง ลาอยากร้องเพลง (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ต.แม่จัน อ. แม่จัน จ.เชียงราย 57240
  เด็กหญิงเจนจิรา ฝูงกลิ่น
  อาทิตยาพร คำเงิน
  เด็กหญิงธัญรดา ปันคำ
  เด็กหญิงจารุมาตย์ ห้วยไชย


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน

 1. เรื่อง กระรอกกับหนู
  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ เลขที่ 112 หมู่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
  เด็กชายธเนศวร์ อุตสาหะ
  เด็กชายณัฐพล แก้วมณี
  เด็กหญิงนพร ตันโต
  นางสาววีรวรรณ วิรัชลาภ
 2. เรื่อง ราชสีห์กับหนู
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวสิริวรรณ แสงวงศ์
  นางสาววาทินี หมายมั่นศร
  นางสาวภัทรินทร์ ดิเรกโรจน์วุฒิ
  นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
 3. เรื่อง ลูกหมูสามตัว
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวจตุพร เจริญสุขเกษม
  นางสาวสโรชา วันหวัง
  นางสาวสินี ธงถาวรสุวรรณ
  นายสมชาย น่วมกลิ่น
 4. เรื่อง กระต่ายกับเต่า
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวชนาพร สันตะวาลิ้ม
  นางสาวปรีดาภรณ์ เกตุสมพงษ์
  นางสาวฑิตาพร ลิ้มภูวนนท์
  นายสมชาย น่วมกลิ่น
 5. เรื่อง หนูนิดพูดโกหก
  โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ เลขที่ 162/2 ซ.กาญจนาคม ถ.พหลโยธิน 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพฯ
  เด็กหญิงปุญญนันท์ ดวงสร้อยทอง
  นางบุญศรี ดวงสร้อยทอง
  นายนนทศักดิ์ ดวงสร้อยทอง
 6. เรื่อง หนูทำได้
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวนัสรีน เอกชน
  นางสาววรางคณา มงคลรัตน์
  นางสาวสุชานาถ ว่องวัฒนโรจน์
  นางสาวอาทิตยา บุญเกิด
 7. เรื่อง ยัยมะเขือเทศขี้แยกับเจ้าชายแครอทผู้กล้าหาญ
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวชัชชญา ธนดำรงเลิศ
  นางสาวภัทรภร โชคบุญเปี่ยม
  นางสาวยอดขวัญ แซ่เฮ้ง
  นางสาวอาทิตยา บุญเกิด
 8. เรื่อง เค้กจอมซ่ากับโดนัทช็อกโกแลต
  โรงเรียนราชวินิต ประถมบางแค เลขที่ 130 หมู่ 3 ซ.62/4 ถ.บางแคเหนือ ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
  เด็กหญิงจรัสทิพย์ กำจร
  นางศุภมาศ กำจร
  เด็กหญิงปัณฑารีย์ ผิวขำ
  เด็กหญิงสุวัจณี บุพลับ
 9. เรื่อง กระต่ายกับเต่า
  โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
  เด็กชายวรฤทธิ์ กิ่งนอก
  เด็กหญิงรัชนีกร คำรัตน์
  นางสาวสุรภา ดุลยพัฒน์
  นางภัทรพร เส้งพัฒน์
  นางปวีณรัตน์ ตีรณานุสิษฐ์
 10. เรื่อง จุดประกายไฟในตนเอง
  โรงเรียนราชินี เลขที่ 444 ต.พระบรมมหาราชวัง อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200
  นางสาวภิรมย์สิริ ตรีเกสรนพมาศ
  นางสาวชนนิกานต์ อุ่นอบ
  นางสาววริศรา ศุภชาต
  นางสาวอรณิชา งามเศรษฐมาศ
  นางสาวอาจารีย์ โสมนาเจริญวงษ์
 11. เรื่อง ปีศาจเขาวงกต
  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน เลขที่ 146 หมู่ 5 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
  เด็กหญิงจารุณี พรชัยวสันต์
  เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรชัยวสันต์
  นางสาวอรพรรณ มณีวรรณ์
  นางสาวนวลนภา บวรบุญญานนท์
  นางสาวทิพวัลย์ ชุติภัทร
 12. เรื่อง ปริศนา 4 ข้อ ของกษัตริย์
  โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน เลขที่ 50/1 หมู่ 5 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
  เด็กหญิงภัทรพร ชัยห้วยห้า
  เด็กหญิงกมลมาศ โมลากุล
  เด็กหญิงกานต์ธิดา ตากาศ
  นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร
  นายเชิด ตากาศ
 13. เรื่อง หนูนิดไม่อยากแปรงฟัน
  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
  นางสาวเอื้องฟ้า กระสังข์
  นางสาวธีร์ชิตา เทียบคุณ
  นางสาวอรสา ผักไหม
  นายสุทนต์ กระสังข์
 14. เรื่อง กระต่ายเจ้าปัญญา
  โรงเรียนจักรคำคณาทร เลขที่ 426 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
  เด็กหญิงกัลย์สุดา ต๊บกาศ
  เด็กหญิงวรภรณ์ วงค์คม
  เด็กหญิงรุ่งนภา มาลา
  นางศศินันท์ ติ๊บกาศ
  เด็กหญิงฑิตฐิตา เขื่อนแก้ว
 15. เรื่อง หนูนิดไม่อยากไปโรงเรียน
  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
  นางสาวภัณฑิรา บุดดาวงษ์
  นางสาวธีร์ชิตา เทียบคุณ
  นายจินดารัตน์ ศิลาชัย
  นางสาวเอื้องฟ้า กระสังข์
  นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดี
 16. เรื่อง ส้มหล่นยอดกตัญญู
  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลขที่201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพฯ 12120
  เด็กชายพัดโบก ปรียานนท์
  เด็กหญิงธนัชชา อรรถพันธุ์
  เด็กหญิงบัญฑิตา จันทวีป
  เด็กหญิงพีรยา ชิโนทัย
  เด็กหญิงอภิชญา ชัยศิลบุญ
 17. เรื่อง กบเลือกนาย
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายสาวรุ้ง แสร์สุวรรณ
  นางสาววิรมณ ใจมั่น
  นางสาวชนิณตา ชื่นไชยสิทธิ์
  นายศุภณัฐ สกุลพาณิชย์
 18. เรื่อง ถุงฝัน
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  อรจิรา ชลธนสวัสดิ์
  นางสาวกนกพร กอบกู้วิทยา
  นางสาวปวีณ์นุช เนียมจ้อย
  นางสาวปวีณนุช คูธนพิทักษ์กุล
  นางสาวสุภัทรีญา ขันธศักดิ์


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง

 1. เรื่อง นักเดินทาง
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวณิชนันทน์ รัตน์วสุนธรา
  นางสาวกรภัสสร สันธนะจิตร
  นางสาวฐานันตร์ ขมานุวงศ์
  นางสาวภาณวี ฉัตรค้ำจุนเจริญ
 2. เรื่อง สามเกลอจอมยุ่ง
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาววัจนี อมรวัชรพงศ์
  นายสมชาย น่วมกลิ่น
  นางสาวฑิฆัมพร สุรัตนไชยวณิชย์
  นางสาวฐิติรัตน์ เฟื่องวรรธนะ
 3. เรื่อง เจ้าชายสูทขาวสูทดำ
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวสโรชา ถาวรศิลสุระกุล
  นางสาวอิสริยะ อัศวมงคลพันธุ์
  นางสาวกรรณิกา ดีเทียน
  นายสมชาย น่วมกลิ่น
 4. เรื่อง ลมกับดวงอาทิตย์
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาววรวรรณ ทองแผ่น
  นางสาวแก้วกาญจน์ ตติกยะพงษ์เผ่าพันธุ์
  นางสาวฉัตรพิมล มหวงศ์วิริยะ
  นางสาวอาทิตยา บุญเกิด
 5. เรื่อง แม่กบกับแม่วัว
  โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
  เด็กหญิงวิภาวรรณ สงสาร
  เด็กหญิงชุติมา เพ็งสวย
  เด็กหญิงจุฑามาส โมเหลา
  นางจักรครินทร์ ตูมโฮม
 6. เรื่อง พระเศวตสุรคชาธาร
  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) เลขที่ 34 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
  เด็กชายนัฏฐพล พนมรักษ์
  นางหทัยรัตน์ ด้วงอินทร์
  นายสุรวิช ด้วงอินทร์
 7. เรื่อง นางฟ้าหลังไมค์
  โรงเรียนราชินี เลขที่ 444 ต.พระบรมมหาราชวัง อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200
  นางสาวสุภาวดี ศักดิ์ศรีนภากุล
  นางสาวอติพร โตโพธิ์ไทย
  นางสาวปาณิสรา บุญม่วง
 8. เรื่อง ลิงกับโลมา
  โรงเรียนคลองลานวิทยา เลขที่ 145 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
  เด็กหญิงเรณู หูติ๊บ
  เด็กหญิงศิรินภา ทาจี
  เด็กหญิงสายรุ้ง สุภาวงค์
 9. เรื่อง ปีกยาวตีลังกา
  โรงเรียนคลองลานวิทยา เลขที่ 145 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
  นางสาวมณฑา แก้วทอง
  นางสาวนุชจรี ดวงหิรัญ
  นายลำพูน กันอิน
 10. เรื่อง เด็กน้อยกับต้นแอปเปิ้ล
  โรงเรียนคลองลานวิทยา เลขที่ 145 หมู่ที่18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
  นายเฉลิมเพชร คงเพชรศักดิ์
  นางสาวอังคณา มีหนู
  นางสาวชุติมา ตุ้มบุตร
 11. เรื่อง สิงโตกับวัวสามสหาย
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 135/446 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  นางสาวกุลยา กุลโภศน
  นางสาวชญานิศ หนูน้อย
  นางสาวณัฐธิดา พงษ์รักไทย
  นางสาวกัญญพัชร วรภมร
  นางสาวภิญญาพัชร์ สิมะรัฐศักดิ์
 12. เรื่อง หนูนิดไม่อยากกินผัก
  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
  นางสาวเอื้องฟ้า กระสังข์
  นางสาวธีร์ชิตา เทียบคุณ
  นางสาวอรสา ผักไหม
  นายสุทนต์ กระสังข์
 13. เรื่อง หนูบ้านนอกกับหนูในเมือง
  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ เลขที่ 91 หมู่ที่11 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
  เด็กหญิงวชิราภรณ์ ปัญญา
  เด็กหญิงนันทินี กันคำ
  นายวิฑูร เสนางาม
 14. เรื่อง หงส์สีเงิน
  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลขที่201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพฯ 12120
  เด็กชายธนดล ประทุมสุตร
  เด็กหญิงรัณธิดา นิกพงษ์
  เด็กหญิงภาลิศา ทิพยาสารทอง
 15. เรื่อง ราชสีห์กับหนู
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นางสาวบุษบง สะสม
  นางสาวศุภรัตน์ สวัสดิ์พัฒนศิริ
  นางสาววศินี คงในสัตย์
  นางสาวธนพร วาสนามณฑล
 16. เรื่อง เสื้อแห่งความสุข
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นางสาวรวิภา ทองสุขมาก
  นางสาวธัชพรรณ ประทุมสุวรรณ
  นางสาวพรรณรวี สิทธิรัตน์
  นางสาวธัชนก ลักษณ์อำนวยพร
  นางสาวตติพร ชูตระกูล
 17. เรื่อง หนูน้อยหมวกแดง
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายภาณุพงศ์ พลกำแหง
  นางสาวสายธร ฮัน
  นางสาวอภิชญา งามเขตต์
  นางสาวภัทรวรรณ แซ่ปู้
  นางสาวศุภิสรา ชูขจร
 18. เรื่อง กาตัวดำกับหงส์สีขาว
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นางสาวเพลิน ฮามอำไพ
  นางสาวทัชชญา ธีระธนะโชติ
  นางสาวศรัณยา แก้วรอด
  นางสาวกมลชนก ปลั่งพัฒนะพานิชย์
  นางสาวนัจนันท์ เลิศสัตยานนท์
 19. เรื่อง สามพี่น้อง
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายสิรภัทร สินไพบูลย์
  นายวิศว ตะพานวงศ์
  นายสหรัฐ ประทุมเพ็ชร
  นายอภิวิชญ์ กันตะสุวรรณ์
  นายวิศรุต ไพศาลธนากิจ
 20. เรื่อง เจ้าชายขอทาน
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายพิสุทธิ์ นรบดีศุภกร
  นายภัทร พรรณพงาพันธุ์
  นายณัฐฐี โชคเกิด
  นายพศวัต น่วมทวงษ์
  นายวิศรุต สังข์สุข


ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ

 1. เรื่อง ลูกหมูสามตัว
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวนาตยา บุตรครุธ
  นางสาวญาดา มุขอารีวัฒนา
  นางสาวศิวพร ฉลองขวัญ
  นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
 2. เรื่อง ค้างคาวเย้ยยุทธจักร
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวเบญจพร ฟู
  นางสาววิมลวรรณ ฟู
  นางสาวพรพิมล ไตรรัตนพรเจริญ
  นางสาวพรรณี เจียมทนงศักดิ์
 3. เรื่อง หมีขาวไม่มีขน
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวพิชญา บุญยืน
  นางสาวพรรณวดี จันทระโยธา
  นางสาวกัลยาลักษณ์ อัญชันบุตร
  นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
 4. เรื่อง หมูอ้วนโชคดี
  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแข่ เลขที่ 141 หมู่ 2 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
  เด็กชายสมรักษ์ ใจกาศ
  นางดอกไม้ ปานพาน
  เด็กหญิงสรัญรัตน์ ตุ้ยกาศ
  เด็กชายธีรภัทธ์ ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
  เด็กชายศุภกร เดคำกาศ
 5. เรื่อง บ่อน้ำของไรอัน
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาวนฤมล ยิ้มฉวี
  นางสาวธัญญาเรศ สดไสย
  นางสาวอารดี ทวีทรัพย์
  นางสาวพรชนก เริ่มเจริญ
 6. เรื่อง ไก่กับสุนัขจิ้งจอก
  โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) เลขที่ 1508 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
  เด็กหญิงปวีณา อุปมัย
  เด็กหญิงสุพรรณี ผาชา
  เด็กหญิงลัดดา ปรางค์มณี
  เด็กหญิงสุภาพร แจ่มกระจ่าง
 7. เรื่อง ทำไมสุนัขจิ้งจอกจึงมีสีขาว
  โรงเรียนคลองลานวิทยา เลขที่ 145 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
  เด็กหญิงเกตุกนก ศรีสุกใส
  เด็กหญิงนัสสิมา ปัญญาวุฒิ
  เด็กหญิงอภินันท์ สุริยะมั่ง
 8. เรื่อง ใครจะเอากระพรวนไปแขวนคอแมว
  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
  นางสาวอรสา ผักไหม
  นางสาวธีร์ชิตา เทียบคุณ
  นายกิตติพันธ์ บุดดา
  นางสาวภัณฑิรา บุดดาวง
  นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดี
 9. เรื่อง เพื่อนทรยศ
  โรงเรียนคลองลานวิทยา เลขที่ 145 หมู่ 18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
  นางสาววรรณิศา ตาแก้ว
  นางสาวอารีวรรณ แป้นสกุล
  นางสาวดาริน สีแนน
  นางสาวเจนจิรา ตาแก้ว
  นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา
 10. เรื่อง หมาป่ากับหนังแกะ
  โรงเรียนคลองลานวิทยา เลขที่ 145 หมู่ 18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
  นายนพดล อถมพรมราช
  นายสมประสงค์ พรมพิทักษ์
  นางสาวเจนจิรา อยู่ดี
 11. เรื่อง ไผ่รวมกอ
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจ.น่าน เลขที่ 179 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
  นายกรกช ไชยวงศ์
  นางจันทอน ไชยวงศ์
  นางสาวกิตติพร ไชยวงศ์
 12. เรื่อง ม้ากับลาต่าง
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4 หมู่ที่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายกฤษดา ชาน้อย
  นางสาวศุภกานต์ แก้วภิรา
  นางสาวศตพร นิลทร
  นางสาวพิมพ์ชนก ฟังเฟง
  นางสาวกิตติยารรักษ์ แสงฤทธิ์
 13. เรื่อง กบกับหนู
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นนทกร มีแสง
  รัชชานนท์ เวชสถิตสุวรรณ
  กนกพร จันทร์จ่อ
  วีรภัทร นิ่มอนงค์
  กรทักษ์ เจตน์ประยุกต์
 14. เรื่อง หมากับเงา
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายประวีณ พบสุข
  นายถิรายุ สุจิตต์อมรพันธุ์
  นายดณัยนันท์ ศรวิเศษฐนนท์
  นายยศศักดิ์ อุดมสิทธ์
  นายณพวัฒน์ ไชยประพันธ์
 15. เรื่อง เศรษฐีเจ้าเลห์กับลูกสาวชาวนา
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นางสาวณัฐฐานันท์ เตชะพัฒนพานิช
  นายธนทัต ปากวิเศษ
  นางสาวนภัสสร ทองประดิษฐ์
  นางสาวกัญญาณัฐ พลีสุขชาติ
  นางสาวปิยะธิดา แก้วพึ่งทรัพย์
 16. เรื่อง สุนัขกับเงา
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายนวธาร เชาว์สูงเนิน
  นางสาวกัลลิตา บุญรักษ์วนิช
  นางสาวพลอยไพลิน พวงผกา
  นางสาววาริศา ธนากรวงศารัตน์
  นางสาวนนทิกานต์ อดิเรกสมบัติ
 17. เรื่อง ชาวนากับงูเห่า
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายศุภณัฐ ทองสอาด
  นางสาวพลอยปวีณ์ ชุ่มชาติ
  นางสาวกาญจนา สายเพ็ชร
  นางสาวจุฑารัตน์ แก้วพลอย
 18. เรื่อง ขุมทรัพย์ในไร่องุ่น
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายคมไท หิรัญสาย
  ประถมรัตน์ ถีปรี
  ปริยรุฬห์ ศรีแผ้ว
  สรวิศ ธานี
  สิรภพ วัฒนพยุงกุล
 19. เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับหมาล่าเนื้อ
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายตั้งมั่น อภัยนอก
  นายวชิรปรัชญ์ ชาบุตร
  นายวรรรพล สดากร
  นายพงศภัค จาตุรพงศ์
  นายจิรัฏฐ์ พงศ์ประยูร
 20. เรื่อง กุหลาบอังกฤษ
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นางสาวธารณี เวชโชติ
  นางสาวณัฐฐวดี วิบูลยานนท์
  นางสาวมิลตรา เกิดบุญ
  นางสาวพันไมล์ บุญธรรม
  นางสาววุฒิวดี เดชสุข
 21. เรื่อง The Legends
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นางสาวสิริเมรตา สุวรรณเทน
  นางสาวพิรญา เวทยานนท์
  นางสาวมิ่งกมล จิระกุล
  นางสาวมายารีย์ ดลประสิทธิ์
  นางสาวนงลักษณ์ วัฒนกูล
 22. เรื่อง ลูกหมู 3 ตัว
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นางสาวณัฐธิตา ปานชั้น
  นางสาวจิรสุดา จรรยพงษ์
  ศุฬิมาศ ฤทธิ์เกิด
  นางสาวบุญวี สุปัญโญ
  นางสาวอัญชิสา โก้สกุล
 23. เรื่อง ขาวกับดำ
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นางสาววรัญญา ศักดิ์พรรณทูร
  นางสาวนนทกร อภิราชกมล
  นายปริญญา สุขจีน
  นายภาณุวิชญ์ พูลทรัพย์
  นายปฏิพล เพ็ชรทอง
 24. เรื่อง การตัดสินของพระราชา
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายชลกร อุ่นมีศรี
  นายปัณณ์ แสงธนู
  นายถิรวัฒน์ วรรณพฤกษ์
  นายแผ่นฟ้า กรวัชรมนตรี
 25. เรื่อง การท่องเที่ยวของเงิน
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายภวัต จิรโมฬี
 26. เรื่อง สามพี่น้อง
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายรัฐพงษ์ ใจซื่อ
  นายพศุตม์ พุฒซ้อน
  นายกศิภีม วีรกรวาทิน
  นายภูรินธร สมประสงค์
 27. เรื่อง ขอโทษนะ....เจอร์รี่
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นางสาวปัณฑารีย์ วรฐิติศักดิ์
  นายธนพนธ์ ต้อยปาน
  นางสาววริศรา วิเชียรมณี
 28. เรื่อง ราชสีห์กับหนู
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายนนทวัฒน์ พรสุริยะศักดิ์
  นายพชร เกศวารักษ์
  นายณัฐวัตร เล่ห์ประเสริฐ
  นายภคิน ทรัพย์พึ่ง
  นายวิศรุต พงศ์พันธุ์วัฒนา