ภาษาต่างประเทศ


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง

 1. เรื่อง 基礎漢語 (ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน) (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวจินตนา แซ่ย่าง
  เด็กหญิงอติญา เสียงใหญ่
  เด็กหญิงวนัสนันท์ รัชตะทรัพย์
  เด็กหญิงเบญญาภา สมศักดิ์รักสันติ
 2. เรื่อง The Secret of English (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  นายชนารัตน์ คำอ่อน
  นางสาวชิดชนก จินตนาวุฒิ
  นางสาวฐิตารีย์ รุทธโชติ
  นางสาวณฐกานต์ โสธนะ
 3. เรื่อง chinese_ei_ei (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  นายชนารัตน์ คำอ่อน
  นายเชาว์ นิยมสมาน
  นางสาวจุฑารัตน์ เริ่มปลูก
  นางสาวสรวงชนก นาสมนึก
 4. เรื่อง Tense Of  World (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  นางสาวอัจฉรา รัตนวงษ์
  นางสาวชนกนันท์ หะรินเดช
  นางสาวณิศรา แสนคำ
  นางสาวมณฑิตา วิทยาคม


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน

 1. -


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง

 1. เรื่อง English is not hard
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  Mr.Andy Owen
  เด็กหญิงนภัทร หาญมุ่งธรรม
  เด็กหญิงณัฐณิชา อรุณแสงมณี
  เด็กชายณัฐชนน อินทร์ทอง
 2. เรื่อง ภาษาอังกฤษ
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  Mr.Andrew Owen
  เด็กชายรัชพงค์ เรืองกิตติ์อัคร
  เด็กชายณัษฐพงษ์ พรทิพย์วรเวทย์
  เด็กชายพีรณัฐ แก้วสัมฤทธิ์
 3. เรื่อง Phrasal Verb
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
  นางสาวสิชล เกราะเพ็ชร์
  นางสาวณัฐริกา สุวงค์
  นางสาวบุษบากร แป้นน้อย
  นางสาวพัชริดา สุพร
 4. เรื่อง Twelve Tenses
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
  นางสาวนิโลบล สมบูรณ์ศิริ
  นางสาวชนานันท์ เอี่ยมน้อย
  นางสาวกุลธิดา เตยหอม
  นางสาวนัทมน ผดุงพัฒโนดม
 5. เรื่อง PREPOSITIONS
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
  นางราตรี วราศิลป์
  นางสาววรรณภา ค่องหิรัญ
  เด็กหญิงพิชญา จันทร์วรชัยกุล
  นางสาวปิติพร ล้อไชยพร
 6. เรื่อง Indirect
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
  นางสาวนิโลบล สมบูรณ์ศิริ
  นางสาวนรีรัตน์ ตันศิริวิวัฒน์กุล
  นางสาวมนัสนันท์ เมฆจินดา
  เด็กหญิงณัชชา ศรีสวัสดิ์
 7. เรื่อง Healthy Problem
  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
  นางสาวดรุณี ชารัญจ่า
  เด็กหญิงวชิราภรณ์ โส๊ะตรี
  เด็กหญิงญาณินท์ ทองดี
  เด็กหญิงนัฐริยา เต้งหลี
 8. เรื่อง We can speak Chinese!
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางจินตนา แซ่ย่าง
  นางสาวณัฐนันท์ แสงพล
  นางสาวฐิติรัตน์ แต้ประเสริฐ
  นางสาวภาวิณี ณ ถลาง
 9. เรื่อง ภาษาเกาหลี
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวอัจฉราพร รุ่งโรจน์
  นางสาวชนกนันท์ จิวริยเวชช์
  นางสาวรจนอร ใหญ่ไล้บาง
  นางสาวธราธาร วงษ์สกุล
 10. เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพยภาษาอังกฤษ
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  Mr.Randall Oakham
  นางสาวณัฏฐณิชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
  นางสาวชิดชนก ดาวเรือง
  นางสาวพรรณละออ พิเชฐถาวร
 11. เรื่อง Basic English for M4
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  Mr.Randay Oakham
  นายแทนกาย กฤษณคุปต์
  นายพศิน ศุขะพันธุ์
  นางสาวปลายฝน กฤษณคุปต์
 12. เรื่อง Idiom and Pro Verb
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นางสาววิไลพร เพ็ชรศิริ
  นางสาวธันยมัย สุริยอัมพร
  นางสาวปพิชญา อัสสรัตนะ
  นายศุภวิชญ์ พันธ์นรา    
 13. เรื่อง Enjoy our Eng
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ
  นางสาวญานิกา ฉัตรแก้ว
  นางสาวกนกนันท์ เผือกนาง
  นายธุวชิต หาญสวัสดิ์
 14. เรื่อง We can speak Chinese!
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นางจินตนา แซ่ย่าง
  นายฮิโรฮารุ ซูเอะซึกู
  นายภาคิน วัชรอาภานุกร
  นายพีรณัฐ พูลลาภ
 15. เรื่อง Grammar for you
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ
  นางสาวมนสิชา บุตรสุนทร
  นางสาวรุจาภา วัชรอาภานุกร
  นางสาวธัญญาเรศ พันธุ


ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ

 1. เรื่อง TENSE
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 ซ.มิตรคาม ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300
  นางสาวปริยา พงษ์ธนาคม
  เด็กหญิงปุณยนุช ธรรมร่มดี
  เด็กหญิงนันทนัช สกาวุฒานุเดช
  เด็กหญิงพิชชาพร ธรโชติวรพงศ์
 2. เรื่อง Present simple tense
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
  นางสาวสิชล เกราะเพ็ชร์
  นางสาวอัจจิมา พิมพ์กิ
  เด็กหญิงมาริษา รัตนกฤษฎาธาร
  เด็กหญิงสุธินี บุญเสนันท์
 3. เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
  นางสาวสิชล เกราะเพ็ชร์ 
  เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาถวรานนท์
  นางสาวเสาวลักษณ์ อรัญพันธ์
  นางสาวศุภานัน นามใจ
 4. เรื่อง Tense
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
  นางราตรี วราศิลป์
  นางสาวอภิญญา วงศ์ภาคำ
  เด็กหญิงณัฐกฤตา อร่ามพยอม
  นางสาวธนพร เทียนรุ่งอร่าม
 5. เรื่อง abc the English
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ
  นางสาวลลิตา พิริยมานันท์
  นางสาวปวีณ์นุช เกษมสันต์
  นางสาวจิตรานุช นุตบันเทิง
 6. เรื่อง อังกฤษน่ารู้
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ
  นายอนวัช นัดสูงวงษ์
  นายธรรค์ ธารธรจริญ
  นายภาสวิชญ์ วิชิตพงษ์