วิทยาศาสตร์


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง

 1. เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 62110
  นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ
  เด็กชายวรรณรัตน์ อุดมสุข
  เด็กหญิงณัฐกฤตา จันแดง
  เด็กหญิงสิริพร เงินทอง
 2. เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด (รางวัลรองชนะเลิศ ประถม-ม.ต้น)
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขที่ 196 หมู่ที่ 4 ตำบล บางรัก อำเภอ เมือง จังหวัด ตรัง 92000
  นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
  เด็กชายปกรณ์ อุยสุย
  เด็กชายธนวัฒน์ กีรติเมธากุล
  เด็กชายทศพร ต้องหุ้ย
 3. เรื่อง ไลเคนบ้านเรา (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เลขที่1/92 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
  นายกานต์ บูลย์ประมุข
  เด็กชายเขตนคร บุตรโคษา
  เด็กชายศรัณญ์ สุนทรศารทูล
 4. เรื่อง หนทางรอด (รางวัลรองชนะเลิศ ม.ปลาย)
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์    
  นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์
  นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์
  นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข
 5. เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (รางวัลรองชนะเลิศ ม.ปลาย)
  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เลขที่ 399 หมู่ 11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
  นายสมโภชน์ ผ่องใส
  นายกิตติชา พลไพศาล
  นายกิตติพงษ์ อ่อนใจ
  นางสาวอลิษา อุยี่
 6. เรื่อง ระบบสุริยะ (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาววิชัญญา ละมูล
  นายนนทวัชร์ ศรีเจริญจิตร์
  นางสาวไอริณ ตั้งเสรีสุขสันต์
  นางสาวกันต์ฤทัย ศรีโนนเฮียง
 7. เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่ จังหวัด ระยอง 21000
  นายชนารัตน์ คำอ่อน
  นายธีรเทพ ฟ้าประทานชัย
  นายธฤต นิติวัฒนานนท์
  นายพิเพชร เมืองสุข    
 8. เรื่อง ดาราศาสตร์ (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่ จังหวัด ระยอง 21000
  นางสาวโสมวรรณ พันธุ์สกุล
  นางสาวรวิสรา รุ่งโรจน์
  นายภัทรภูมิ ลักษณะโต
  นางสาวปวีณา อินทร์ไข
 9. เรื่อง โครงสร้างอะตอม (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่ จังหวัด ระยอง 21000
  นางอัจฉรา รัตนวงษ์
  นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมยิ่ง
  นายธีรพันธุ์ มาโนช
  นายนัยประการ นครเขตต์


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน

 1. เรื่อง ซากดีมีสาระ(fossil)
  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เลขที่ 146 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
  นางสาวทรัพย์ทวี อภิญญาวาท
  นายธนชาติ ศรีรชานนท์
  นายปิยพงศ์ คล่องบรรจง
  นางสาวนวชล เจริญประสพลาภ
 2. เรื่อง Science for M.4
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม
  นายสุวินนท์ พฤกษ์วัฒนาชัย
  นางสาวชนิดาภา พานิชกุล
  นางสาวพรธีรา ชุนหจินดา
 3. เรื่อง วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
  นางดรุณี เสมอภาค
  นายอาทร ยอดจันทร์
  นางสาวเนตรชนก แย้มยิ้ม
  นายสุทธิชัย พะวร
 4. เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
  โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ที่ 6 ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 15110
  นางอรกมล ศรีจันดี
  นางสาวจิราพร พูลผกา
  นางสาวศุภษร วิเศษชาติ
  นางสาวฤทัยทิพย์ แก่นเสา
 5. เรื่อง ดาราศาสตร์
  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
  นางดรุณี เสมอภาค
  นางสาวจุฑามาศ แช่เฮง
  นางสาวอารียา นนทวงค์
  นางสาวผการัตน์ สีสัน
 6. เรื่อง พันธุกรรม(ยีนและโคโมโซม)
  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ 33210
  นางดรุณี เสมอภาค
  นางสาวสุนิสา วิเศษชาติ
  นางสาวกรรณิกา กล้าจัด
  นายธวัชชัย แสงธรรม
 7. เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขที่ 196 ม.4 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000
  นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
  นายปวิณ ภิรมย์
  นางสาวอรวรา ดำนิล
  นางสาวปณิดา ศิลารัตน์
 8. เรื่อง ย่อย ย่อย
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่ จังหวัด ระยอง 21000
  นายเอกพงศ์ ศรีวรพรกุล
  นางสาวพัชนุช คล้ายคลึง
  นางสาวธมนวรรณ บุรเทพ
  นางสาวณิชารีย์ จิรชีพ
 9. เรื่อง พันธะเคมี
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่ จังหวัด ระยอง 21000
  นายตระกูล เกียรติกิตติพงษ์
  นายณัฐวุฒิ พงษ์วารินทร์
  นายศุภกร สวัสดิ์ล้น
  นายอนิวัฒน์ จูห้อง
 10. เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่ จังหวัด ระยอง 21000
  นายชนารัตน์ คำอ่อน
  นายตักกสิลา สายชล
  นายณัฐปกรณ์ พันเสือ
  นายณัฐภัทร สุขภูตานนท์


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง

 1. เรื่อง บรรยากาศและอวกาศ
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายประพัฒน์ มาพันชวน
  เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญญาพงษ์พันธ์
  เด็กชายณัฐปคัลภ์ กาญจนรัตน์
  เด็กชายชาติโยธิน ชินสกุล
 2. เรื่อง Biology
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงษ์
  เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทองชะอม
  เด็กชายอลังการ สร้อยจำปา
  เด็กชายธนกฤต จำนงค์ภักดี
 3. เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงษ์
  เด็กชายฉันทพัทธ์ ศรีเพ็ญ
  เด็กชายวรภัทร ศิริธง
  เด็กชายกีรติ คงสุข
 4. เรื่อง Super Space
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายประพัฒน์ มาพันชวน
  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูชีพดำรงศักดิ์
  เด็กหญิงกฤชญา ทิพยวาน
  เด็กหญิงศุภกร วัชรอาภานุกร
 5. เรื่อง ระบบสุริยะและจักรราศี
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่64 อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
  นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร
  เด็กหญิงพรสวรรค์ ชินธเนศ
  เด็กหญิงธันยพร ระวังนาม
  เด็กหญิงอรณิชา อารีพรประเสริฐ
 6. เรื่อง ดาราศาสตร์
  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  นางสาววัลลภา พรมท้าว
  นายพีรณัฐ ปวงสวัสดิ์
  นายณัฐชัย สละม่วง
  นายณัฐสิทธิ์ โพหิรัญ
 7. เรื่อง Chemical
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวรุ่งอรุณ เธียรประกอบ
  นายสารัช โชติวงศ์สุโรจน์
  นายรณพร ฤทธิประวัติ
  นางสาวอลิสา เลื่อนลอย
 8. เรื่อง Universe
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม
  นายธนรัฐ ศุภดิษฐ์
  นายวิชญ์วศิน ประภารัตน์
  นายพีรวิชฏ์ ถิ่นพังงา
 9. เรื่อง ระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
  นายสมชาย ปาณธูป
  นางสาวสุกฤตา สาระใต้
  นางสาวกฤษณา เส็งสอน
  นางสาวพรรษา รอดสวัสดิ์ภร
 10. เรื่อง งานและพลังงาน
  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เลขที่426 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
  นายวรเทพ วันกาล
  นายชนินทร์ แสนสิงห์ชัย
  นายสุรศักดิ์ ชนะดัง
  นายภูรีวัฒน์ เครือธง
 11. เรื่อง หลักการแก้ปัญหารูบิค
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม
  นายจิรายุ ยุทธเกษมสันต์
  นายสวนะ คงเสือ
  นายวชิรวิชญ์ เอกวัฒน์
 12. เรื่อง ระบบสุริยะ
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
  นางสาวศิริลักษณ์ แหยมคง
  นางสาวรุจาภา ไชยอ่อน
  นางสาวพัชรีญา ภูใจ
  นางสาวอรพรรณ มั่นแย้ม
 13. เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่ จังหวัด ระยอง 21000
  นายเอกพงศ์ ศรีวรพรกุล
  นายสีหพล อินทร์กับจันทร์
  นายวีรชัย กุลจารุสิน
  นายอลงกร เนาวนาถ


ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ

 1. เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางมิตรา สงวนมิตร
  เด็กหญิงทิพย์พาพร ชัยพรธนภัทร
  เด็กหญิงอารีญา กฤดาตระกูล
  เด็กชายปฐมพงศ์ มยุรมาศ
 2. เรื่อง โลก และ อวกาศ
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงษ์
  เด็กชายชุติพนธ์ ราชุรัชต
  เด็กชายธีรภัทร ดีประเสริฐ
  เด็กชายอภิสิทธิ์ อยู่คงศักดิ์
 3. เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายประพัฒน์ มาพันชวน
  เด็กหญิงพิชญา ไตรรัตนกุล
  เด็กหญิงสชา ทับละม่อม
  เด็กหญิงอารยา มณีอินทร์
 4. เรื่อง เทหวัตถุโลกจักรวาลและอวกาศ
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่64 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
  นางสาวนริศรา โกวเครือ
  นางสาวเพ็ญรวี สำราญจักร
  นางสาวหทยา ทวีไกรกุล
  นางสาวมินตรา สันทัดพร้อม
 5. เรื่อง รอบรู้ไปกับพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110
  นางประภัสสร สุทธิรัตนากร
  นางสาวมาริสา วัฒนาโกศัย
  เด็กหญิงณัฐธิดา จิตต์ภาณุโสภณ
  เด็กหญิงพรทิชา จรัญเจริญการ
 6. เรื่อง เชื้อเพลิงเหลว
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110
  นางสาวศิราภรณ์ เทวะผลิน
  เด็กหญิงเบญจพร สุกก่ำ
  นางสาวมะลิวัลย์ เวสสะภักดี
  นางสาวศลิษา สังข์ทอง
 7. เรื่อง โรคทางพันธุกรรม
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110
  นางสาวจันทิมา ไกรวิทย์อนุสรณ์
  เด็กหญิงกนกรัตน์ เพชรนิล
  เด็กหญิงชนรดี เครือจันทร์
  เด็กหญิงพลอยประดับ จูเกต
 8. เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
  นางสาวจันทิมา ไกรวิทย์อนุสรณ์
  นางสาวปิยรัตน มุรธาวานิช
  เด็กหญิงนัฐฌา เอี่ยมสะอาด
  เด็กหญิงกฤษณา อุสาหะ
 9. เรื่อง การจำแนกสารประกอบ
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
  นางสมชวน ทีคำ
  นางสาวเสาวลักษณ์ ทัฬหะกุลธร
  นางสาวแพรพรรณ ชินวินิจกุล
  นางสาววีรดา วงศ์สัมพันธ์เวช
 10. เรื่อง เอกภพ
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
  นางสาววีนัส สิโนทก
  นางสาวประพาพรรณ พึ่งไทย
  นางสาวภานุชนาถ บุญณรงค์
  นางสาวอรพรรณ มณีรัตน์
 11. เรื่อง รอบรู้เรื่องอวกาศ
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพ 10300
  นางสาวฉวีวรรณ แหวนวิเศษ
  นางสาวสุภานัน แก้วศรี
  นางสาวธัณรัชถ์ บุญรัตน์สุวรรณ
  นางสาวนภัสกร นิกรแสน
 12. เรื่อง ทารก
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาววิชัญญา ละมูล
  เด็กชายสิทธิณัฐ ศรีพฤกษมาศ
  เด็กชายปราโมทย์ บุญวรุตม์
  เด็กชายเมธัส ไชยาคำ
 13. เรื่อง ภาวะโลกร้อน
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เลขที่13 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
  นายสุรศักดิ์ คุ้มถนอม
  นางสาวจุรีรัตน์ พรหมลี
  นางสาวเพ็ญพักตร์ ฟ้าประทานกุล
  นางสาวเยาวลักษณ์ ธารพระคุณ
 14. เรื่อง ระบบสุริยจักรวาล
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายบัณฑิต ขำพันดุง
  นายนราวิชญ์ พฤกษะวัณ
  นายสาโรช เตรียมชัยศรี
  นายจิรโณทัย วัจนะวุฒิวงศ์
 15. เรื่อง ปิโตรเลียม
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวอุไร รักชาติ
  นายจารุภัทร ต้นทองคำ
  นายญาณพงศ์ จุลฤกษ์
  นายปรเมศวร์ เดชธรรมรงค์
 16. เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวปองฤทัย พนัสเจริญ
  นางสาวณัฐชา สิริปราชญา
  นางสาวสลิลทิพย์ วิภาสวัชรโยธิน
  นางสาวพสชนัน รุ่งธีรกุล
 17. เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
  โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เลขที่183 หมู่ที่1 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
  นางสาววิไลวรรณ สงสาร
  นายณรงศักดิ์ สมปาน    
  นายอวิรุทธ์ รัตน์นนท์
  นางสาวปิยวรรณ จันทร์ภิรมย์
 18. เรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่79 ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
  นางสาวกำไล โสมกูล
  นางสาวกมลชนก หะรินเดช
  นางสาวลลิตา กรดดำ
  นางสาวธีริศรา มารันย่า
 19. เรื่อง ส่วนประกอบของเซลล์
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาววิชัญญา ละมูล
  นางสาวมาธวี อัศวสันติ
  นางสาวขวัญชนก คล้ายคลึง
  นายกฤตภาส สมศักดิ์รักสันติ