การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง

 1. เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วย Photoshop (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เลขที่ 50/1 หมู่ 5 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
  นางณัชชา เตจะโสด
  เด็กชายฉัตรทอง ริมทอง
  เด็กชายสิริวัชร พรมมาแบน
  เด็กชายเดโชวัต เสมอใจ
 2. เรื่อง แจ่วบองปลาร้า (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
  นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์
  นางสาวภัทราพร สุขศรี
  นางสาวนฤมล จันทะเนตร
  เด็กหญิงนฤมล แก้วทน
 3. เรื่อง สนุกกับเต่าโลโก้ (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนเลยพิทยาคม ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
  นายองอาจ เกตะวันดี 
  เด็กชายอริญชย์ ตรงสันติพงศ์
  เด็กชายบุรพรรษ ยศวิลัย
  เด็กชายภควรรธน์ ฟองชัย
 4. เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนเดชอุดม เลขที่ 377 หมู่ 19 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
  นางสาวนิพาภรณ์ ส่งเสริม
  เด็กชายธนภัทร แววศรี
  เด็กชายศิวกร หุ้มไธสง
  เด็กหญิงนัฐธิชา สายบัว
 5. เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เลขที่ 2/3 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
  นายนพดล อินทร์ลับ
  เด็กชายธิษณ ศรีสุขวสุ
  เด็กชายนิติ สันติกุล
  เด็กชายณัฐวุฒิ เหลี่ยมผา
 6. เรื่อง Social Network (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลขที่ 22 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุ
  เด็กชายกิตติชัย วงค์ธานี
  นางสาวกมลวรรณ ภูลิ้นลาย
  นายปิยภัทร มูลหล้า
 7. เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา เลขที่ 139 หมู่10 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
  นายอดิศร อินทรสุวรรณ 
  นางสาวสุธิดา รัตนคช
  นางสาวโชติกาญจน์ ชูดอนตรอ
  นางสาวณัฐกานต์ พิกุลงาม
 8. เรื่อง การออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนกันทรารมณ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
  นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
  นายอภิสิทธิ์ พลเสนา
  นายนัฐพล ชมสมบัติ
  นายอธิพร คุนุพันธ์
 9. เรื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เลขที่ 450 หมู่ 8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
  นางสาวอัจฉรารัตน์ ชัยมณี
  นางสาวภิรมณ ปอกกันทา
  นางสาวอุทุมพร สุวรรณ
  นางสาวกัญจนพร ศรีนวลวงค์
 10. เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนเลยพิทยาคม ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
  นายองอาจ เกตะวันดี
  นายธันวนันท์ แก้วแกมเกษ
  นายพงษ์เทพ ศิริพิทักษ์ชัย
  นางสาวเพ็ญสุภา สุระชัยปัญญา
 11. เรื่อง Hardware computer : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เลขที่ 388 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
  นายธนิสร แสงกระจ่าง
  นายวิชุกร คันธินทระ
  นายจิรายุส พวงประทุม


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน

 1. เรื่อง สร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint 2007
  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล) เลขที่ 367 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
  นางเกศริน ขจรคำ
  เด็กหญิงธิติสุดา สายสิงห์
  เด็กหญิงณัฐกานต์ วรรณติ
  เด็กชายณัฐชนน อินทนนต์
 2. เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่ 1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  นางจรินทร์ ธงงาม
  เด็กหญิงจีรวรรณ ไชยชนะ
  เด็กหญิงจุฑามาศ เริงถิน
  เด็กชายกรกต ทองหลอม
 3. เรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  นางกมลทิน พรมประไพ
  เด็กหญิงปภาวดี เคลือบพ่วง 
  เด็กหญิงนันทัชพร มั่นคง
  เด็กหญิงณัฐชนก รวดพวง
 4. เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  โรงเรียนบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
  นายนิรันด์ สารรัมย์
  เด็กชายสายธาร โพธิ์ทอง
  เด็กชายวงศธร ชาวสวน
  เด็กชายพงศ์ศิริ สุริรมย์
 5. เรื่อง ภาษา C จุดเริ่มต้นของนักพัฒนา
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร กรุงเทพฯ 10200
  นางฉิมพลี วิมลธรรม
  นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
  นายนพวิทย์ เลิศอุตสาหกุล
  นายสิระ สิมมี
 6. เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
  นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ
  นายจิระพงษ์ บริหาร
  นายเชษฐา แก้วหิน
  นายโอภาส ไผ่เลี้ยง
 7. เรื่อง Origami
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  นางอัจฉรา รัตนวงษ์
  นางสาวชญานิศ ไชยรักษ์
  นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ
  นางสาวธนณัฏฐ์ เอกลัคนารัตน์
 8. เรื่อง Jahshaka โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Opensource software
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
  นางสาวบุศรินทร์ เธียนชัยวัฒนา
  นางสาวปิยะเนตร สิทธานุกูล
  นางสาวกมลชนก อิ่มอารมณ์กุล
 9. เรื่อง คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล
  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 554 หมู่ 4 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  นางบงกช เลศักดิ์
  นายสิริภาส สิงหนาท
  นางสาวปองวลัย รัตนานุกูล
  นางสาวรุฬิญา วาสนา
 10. เรื่อง Swishmax น่ารู้ น่าใช้
  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เลขที่ 450 หมู่ 4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
  นายวัชรินทร์ จันทิมา
  นางสาวอภิญญา เชิงหอม
  นางสาวภัทรพร วงค์หลิ่งห้า
  นางสาวกิ่งดาว คำน้อย
 11. เรื่อง Microsoft Visual Studio(Visual Basic) 2008
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 ซ.มิตรคาม ถ.สามเสน ต.วชิระพยาบาล อ.ดุสิต กรุงเทพฯ 10700
  ว่าที่ร้อยตรีเดชา ดรินทพงศ์
  เด็กหญิงพิชชาพร ลิขิตปัญจมา
  เด็กหญิงโศจิรัตน์ ธัญประทีป
  เด็กหญิงวริศรา กิจศิริลาภ
 12. เรื่อง การปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี
  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา เลขที่ 139 หมู่ 10 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
  นายอดิศร อินทรสุวรรณ
  นายพิชญ์ธนา คีรีลักษณ์
  นายชัยวัฒน์ อนุชาติ
  นายศรายุทธ นาคเสน
 13. เรื่อง เรียนรู้ภาษา HTML
  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เลขที่ 113 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์
  นางสาววิภาภรณ์ วงศ์คม
  นางสาวสวรีย์ เกตุแก้ว
  นางสาวพิมพ์วิไล หายหัตถี
 14. เรื่อง แผนการจักการเรียนรู้
  โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 278 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  นายปรีชา จันทร์เปล่ง
  นางสาวศันศนีย์ เป้าทอง
  นางสาวกรณิศ ศยามล
  นายอนาวิล ศรีสำอาง
 15. เรื่อง การใช้อินเตอร์เน็ต
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  นางสาวพรทิพย์ ชลธี
  นางสาวยุพาวรรณ พงษ์จำปา
  นางสาวพัชรินทร์ คุณนะรา
  นางสาวณัฐณิชา หมีสมุทร
 16. เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP
  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เลขที่ 113 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์
  นางสาวทิพย์กมล แหนคำ
  นางสาวชลธิชา วงศ์ไชยา
  นางสาวไพลิน คารินทา


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง

 1. เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  ว่าที่ร้อยตรี อัศวิน สุรวัชโยธิน
  เด็กชายชาญวิทย์ แสงมาน
  เด็กชายวรภาคย์ ชัยกรณ์กิจ
  เด็กชายคุณะ หลาวเพ็ชร์
 2. เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาววีรานุช วิจารณ์ปรีชา
  เด็กหญิงภัททิญา บุนนาค
  เด็กหญิงธันพิวา จิตใจฉ่ำ
  เด็กหญิงเบญญาภา เพียรพิริยะ
 3. เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8
  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เลขที่ 219 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
  นางพชรลักษณ์ จอมแปง
  เด็กชายอลงกต เมืองตัน
  นายพลากร ลัมณี
  นายบุญชัย สมบุญสุโข
 4. เรื่อง เรียนรู้การใช้งาน Photoshop
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
  นางยอดสร้อย สุขสาคร
  นางสาวนันทพร วีรกุลวัฒนา
  นางสาวนันทนัช เอกจีน
  เด็กหญิงธันย์ณภัช สุขสวัสดิ์
 5. เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมถ์ เลขที่ 591 ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500
  นางสาวปภาวรินทร์ กิตติอมรพงศ์
  เด็กหญิงจินตพร เย็นวิชัย
  เด็กหญิงวริศรา เหลาสกุล
  เด็กหญิงภัทรศยา โพธิปักษ์รักษา
 6. เรื่อง การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายด้วยโปรแกรม WebPageMaker
  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
  นางสุจินต์ ชาวสวน
  เด็กชายพิพัฒน์ ชาวสวน
  เด็กชายนราวัฒน์ ติงสง่า
  เด็กชายสาโรช บริบูรณ์
 7. เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  โรงเรียนบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
  นายนิรันด์ สารรัมย์
  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์กุลพิทักษ์
  เด็กชายพัฒนชัย เรืองคำ
  เด็กชายณัฐวุฒิ ตระกูลสันติรัตน์
 8. เรื่อง โปรแกรม Illustrator
  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก
  เด็กหญิงชื่นฟ้า นรนิธิวรรณ
  เด็กหญิงแก้วทิพย์ นรนิธิวรรณ
  เด็กหญิงอุรารักษ์ พงษ์ไฝ
 9. เรื่อง เรียนรู้การใช้งาน Adobe Flash CS3
  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เลขที่ 176 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  นางสกุณี นิยม
  นายอาโย่ เชอหมื่อ
  นายธันวา ศรีวิชัย
  นายชัยยศ ชัยจำเริญสกุล
 10. เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ เลขที่ 91 หมู่11 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
  นายเกรียงไกร ธนูชิต
  นางสาวประกายแก้ว ทะเชียว
  นางสาวอาริญา ราชสมบูรณ์
 11. เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  นายณัฐพล กองโปธิ
  นายสุรกิจ จีนา
  นางสาวจุฑามาศ ขุนทอง
  นางสาวธนพร กำเนิดนที
 12. เรื่อง IT for education
  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  นางจรินทร์ ธงงาม
  นางสาวพิมผกา วงค์สวย
  นางสาวธมลวรรณ มูลมอญ
  นางสาวพัชรา ภูมิศรี
 13. เรื่อง ระบบอินเทอร์เน็ต
  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  นางจรินทร์ ธงงาม
  นางสาวปรานอม คำหวาย
  นางสาวลลิตา ศรีมูล
  นางสาววาสนา นทีไพรวัลย์
 14. เรื่อง Cooking Town
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวอรอนงค์ กอดแก้ว
  นางสาวกุลรัชต์ จตุราพิศพรชัย
  นางสาวอริญญา ธีระเกียรติกำจร
  นางสาวดลภา วิริยะสัทธา
 15. เรื่อง Flolance so
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวเพชรมณี เพชรชารี
  นางสาวณัฏฐณิชา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
  นางสาวพิมวิภา ทีคำเกตุ
  นางสาวจิราวรรณ สุขอันเลิศ
 16. เรื่อง มารู้จัก IT กันเถอะ
  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เลขที่ 350 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
  นางอรุณี ชัยพิชิต
  นายสราวุธ ชัยวงค์
  นางสาวธิดาพร โชติสัมพันธ์เจริญ
  นายธีรวัฒน์ ยาวิเลิง
 17. เรื่อง ระบบเลขฐาน
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 23 หมู่ 3 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  นางกนกอร สีผากาย
  นางสาวภัทรกมล ไสสีสูบ
  นางสาวกนกวรรณ คงสุข
  นางสาวภาวิณี สมเชื้อ
 18. เรื่อง Visual Basic น่ารู้
  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เลขที่ 450 หมู่ 4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
  นายวัชรินทร์ จันทิมา
  นางสาวธัญยาพร คำลือ
  นางสาวศิริลักษณ์ หลุงอินทร์
  นายอนันต์ ศรีวงค์ชัย
 19. เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่ 1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  นางจรินทร์ ธงงาม
  นางสาวธันยพร แซ่คู
  นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยกาล
  นางสาวทิพา คิวฝอ
 20. เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่ 1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  นางจรินทร์ ธงงาม
  นางสาวปิยะพร จอกดี
  นางสาวปาณิศา ธนากิตติกูล
  นางสาวพันธนันท์ พิทักษ์บุตร
 21. เรื่อง Photoshop
  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมถ์ฯ เลขที่ 21 ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  นางสาวปิยะรัตน์ บุตรตะ
  นายภควันต์ มณีเปรม
  นายวัชรากร น้อยคูณ
  นายกฤษณะ เพ็ชรนุ้ย
 22. เรื่อง ก้าวสู่เว็บเพจด้วย HTML
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 เลขที่424 หมู่ที่ 11 ต.น้ำดิบ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน 51130
  นางดาริน วงศ์รินทร์
  นายณัฏ์ฐวิสิษฐ์ สิทธิยะ
  นายนัฐกิจ คำสนิท
  นายธนวัฒน์ ปาละสอน


ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ

 1. เรื่อง Wonderful of Internet
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เลขที่ 83 หมู่ 8 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
  นางสมพร ศิริเมือง
  เด็กหญิงนนทวรรณ ชมนก
  เด็กหญิงพรรณราย แสนท้าว
  เด็กชายอนุศักดิ์ สินสม
 2. เรื่อง คอมพิวเตอร์
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสวาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300
  นางสาวทิพวรรณ กองกิจ
  เด็กหญิงวรพิชชา มณฑีรรัตน์
  เด็กหญิงพิชชาธร ไววิทย์ลิขิต
  เด็กหญินรัญจ์ อมะลัษเฐียร
 3. เรื่อง โครงงาน..สมุนไพรสร้าอาชีพระหว่างเรียน
  โรงเรียนบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 3 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ. ลพบุรี 15230
  นายเผด็จ สุพันธนา
  ภานุเดช สีเหมาะ
  เกรียงไกร ประเปรียว
  พันธ์ฐการณ์ พรมวันนา
 4. เรื่อง การสร้างหนังสือ E-BOOK ด้วยโปรแกรม Desktop Author
  โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
  นางสาวนันทวรรณ มั่นรอด
  เด็กหญิงชลธิชา นาคสวัสดิ์
  เด็กหญิงเกตุดาว เมฆี
  เด็กหญิงวิลาวรรณ เขน่วม
 5. เรื่อง fashionicon women
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางประภาศรี นามเดช
  เด็กหญิงอัยยา แองจีล่า พราโด
  เด็กหญิงทิพย์วนา เอนกอายุวัฒน์
  เด็กหญิงณภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 6. เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
  นางยอดสร้อย สุขสาคร
  นางสาววรัมพร ปิยะปราโมทย์
  นางสาวนภัสวรรณ แก้วสุวรรณ
  เด็กหญิงกนกวรรณ ภิรมย์รักษ์
 7. เรื่อง ความรู้ทางด้านศิลปะ
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  นายปัญญา มั่นหมาย
  นางสาวมณฑิกา ปาวณา
  นางสาวสุริสา หลีแดง
  นางสาวสุรีย์รัตน์ มาอ้อม
 8. เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก
  เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทรนนต์
  เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ญานะ
  เด็กหญิงเมย์ณุการณ์ อินทนนท์
 9. เรื่อง ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้
  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
  นางสาวกัลยา ทุ่งปรือ    
  นางสาวแก้วกมล เส็นบัตร
  นางสาวเจศิตา ฤทธิสุนทร
  เด็กชายพีรภัทร ส้มเกลี้ยง
 10. เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Gimp
  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เลขที่ 450 หมู่ 8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
  นางสาวอัจฉรารัตน์ ชัยมณี
  นายประสงค์ วรรณยศ
  นายปรัชญา ปันอินทร์
  นายเมธาวี ลังกา
 11. เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  ว่าที่ร้อยตรีอัศวิน สุรวัชโยธิน
  นางสาวสิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัขณา
  นางสาวพนิตพร บงกชประภา
  นายพีรพรรษ์ ลัทธิธรรม
 12. เรื่อง การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร ต.ประจวบ ฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
  พระเจตน์สฤษฎ์ (วรสทฺโธ) อินทร์จันทร์
  สามเณรสุรินทร์ สินสอน
  สามเณรมณเทียร นามพรหม
  สามเณรวิษณุ แจ่มแจ้ง
 13. เรื่อง สร้างการ์ตูนง่าย ๆ ด้วย Flash
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เลขที่ 83 หมู่ 8 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
  นางสมพร ศิริเมือง
  นางสาวนิตยา ชมนก
  นายศักดิ์ณรงค์ สืบมี
  นายณัฐพงศ์ กล่ำเพียร
 14. เรื่อง E-Book for Education
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เลขที่ 83 หมู่ 8 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
  นางสมพร ศิริเมือง
  นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้ง
  นางสาวสุพรรณี ปานสุวรรณ
  นางสาววันเพ็ญ แซ่โซ้ง
 15. เรื่อง Pro/Desktop
  โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  นางพิสมัย ศุภพงษ์
  นายบรรณสรณ์ ใบกว้าง
  นางสาววาสนา กันยะวงค์
  นายนิพล จิ๋วหนองโพธิ์
 16. เรื่อง เทคโนโลยีและสารสนเทศ
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  ว่าที่ร้อยตรีอัศวิน สุรวัชโยธิน
  นายโสพัฒน์ ปิ่นกาญจนนาวี
  นายฐานิศวร์ วัฒนศัพท์
  นายจตุรงค์ ทับเมี่ยง
 17. เรื่อง ระบบมัลติมีเดียเสียง
  โรงเรียนจักรคำคณาทร เลขที่ 426 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
  นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร
  นางสาวทิพย์สุดา อินภิบาล
  นายปฐมพงษ์ กันธิยะ    
  นายพุฒิสรรค์ โกมล