Drawing เป็นศิลปะในการวาดภาพหรือเขียนเส้นอย่างหนึ่งที่ใช้จิตนาการควบคู่กันไป

เช่น การที่จะแรเงาหรือร่างภาพนั้นจะต้องถึง

เราจะต้องเข้าใจว่าการ Drawing ไม่ใช่เรื่องยากแต่ไม่ง่ายเสมอไป