ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษา
เรื่อง Tense และ หลักไวยากรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                1. เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหลักการใช้ Tense ได้อย่างถูกต้อง
                2. เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ภาษาต่างประเทศได้ถูกหลักไวยากรณ์
                    และพูดได้อย่างถูกต้อง
                3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้เรื่อง Tense ในแบบต่างๆ

              วิธีการใช้งานคลิกข้อความที่ต้องการศึกษาบริเวณรูปภาพลูกโป่ง  
            ผู้จัดทำหวังเ็้ป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยค่ะ

.