"ยาเสพติด...ภัยแห่งโลก"


พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

...ยาเสพติด มันทำให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ โดยตำรวจ โดยโรงพยาบาล โดยคน เอกชนต่างๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง แล้วคนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมือง ให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบยาเสพติด มัวแต่ต้องมาเสียเงิน ค่าดูแลรักษา ทั้งพวกเสพยา ทั้งพวกที่เป็นคนที่เดือดร้อน อย่างนี้ ก็เสียทั้งเงิน และเสียทั้งชื่อเสียง ต่างประเทศเขาชี้หน้าเมืองไทยว่า เมืองไทยนี่แหละเป็นต้นเหตุของยาเสพติด...


พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕

เกริ่นนำ


สื่อนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ( ยาเสพย์ติด )
ซึ่งเนื้อหาสาระได้นำมาจากเว็บไซต์ที่อ้างอิงได้ ไม่ให้เกิดความผิดเพี้ยนของข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
จึงจำเป็นต้องมีการคัดลอกข้อความ รูปภาพ นำมาขยายความ โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการธุรกิจ
ทางธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด แต่มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางการศึกษาแก่ ครู นักเรียน มากที่สุด
โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักโทษของยาเสพย์ติด ตามนโยาย 3D ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมถึงเป็นสื่อประกอบการศึกษานอกห้องเรียน ที่จะบ่งบอกถึงการศึกษาตลอดชีวิต

คณะผู้จัดทำ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
( แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี : 3D )

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ( Drug - Free )
รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด


[สารานุกรมไทย ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด] [บุหรี่..จุดเริ่มต้นมหันตภัยยาเสพติด] [ บทความสำหรับพ่อแม่ ] [ สุขบัญญัติ ๑๐ ]
[โทษของการดื่มสุรา][ทดสอบความรู้ก่อนเรียน][ทดสอบความรู้หลังรียน]

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ , สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๗-๘๕๗๔ โทรสาร ๐-๓๕๕๐-๘๔๕๘
website school : [http://www.thai-school.net/ymngs]
E-mail : ymngs@hotmail.co.th