ชื่อ           นายมนัด
นามสกุล   เทศทอง
ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ
อายุ         35  ปี
โรงเรียน   พระแก้ววิทยา
               อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
E-mail    : thesthong2518@hotmail.com
Website : http://www.prakeaw.com
Tel.          087-4393883
 
         
 
  ชื่อ           นางสาวจามจุรี
นามสกุล   สร้อยเพชร
ตำแหน่ง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อายุ         15  ปี
โรงเรียน   พระแก้ววิทยา
               อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
E-mail    : jamjuree@hotmail.com
Website : http://www.prakeaw.com
Tel.          089-0283090
 
         
 
  ชื่อ           เด็กหญิงปวีณา
นามสกุล   เทศทอง
ตำแหน่ง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อายุ         13  ปี
โรงเรียน   พระแก้ววิทยา
               อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
E-mail    : praweena@gmail.com
Website : http://www.prakeaw.com
Tel.          089-6304747
 
         
 
  ชื่อ           เด็กชายชลิต
นามสกุล   ชอบรัมย์
ตำแหน่ง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อายุ         13  ปี
โรงเรียน   พระแก้ววิทยา
               อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
E-mail    : charit13@gmail.com
Website : http://www.prakeaw.com
Tel.          044-590387
 
         
 
  ชื่อ           เด็กหญิงรัตนาภรณ์
นามสกุล   ศิริเขตกรณ์
ตำแหน่ง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อายุ         13  ปี
โรงเรียน   พระแก้ววิทยา
               อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
E-mail    : prakeaw@gmail.com
Website : http://www.prakeaw.com
Tel.          044-590387