แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การดำเนินการของเลขยกกำลัง


                                      นักเรียนสามารถคูณและหารเลขยกกำลังได้
                                     นักเรียนสามารถหาผลคูณและผลหารของเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลัง


                                     การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
                                     การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก


                                     แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การหาผลคูณของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง
                     เป็นจำนวนเต็มบวก

                                     แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การหาผลหารของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง
                     เป็นจำนวนเต็มบวก


                                     แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการดำเนินการของเลขยกกำลัง


                                     เกมการศึกษา เรื่องการดำเนินการของเลขยกกำลัง