แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การนำไปใช


                                      นักเรียนสามารถคูณและหารเลขยกกำลังได้
                                     นักเรียนสามารถหาผลคูณและผลหารของเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลัง


                                     สัญกรณ์วิทยาศาสตร
                                     การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
                                     การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยกๆให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร


                                     แบบฝึกทักษะ เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
                                     แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
                                     แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
                                     แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณหรือหารที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์


                                     แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การนำไปใช้


                                      เกมการศึกษา เรื่อง การนำไปใช้