ชื่อเกม                    :  เกมรับเลขหมายทายเลขยกกำลัง
ประกอบการเรียน  :  ความหมายเลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์
รหัสวิชา                  : ค 21101
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
 
ชื่อเกม                    :  เกมดำเนินการหาเลขยกกำลัง
ประกอบการเรียน  :  ความหมายเลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์
รหัสวิชา                  : ค 21101
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
 
ชื่อเกม                    :  เกมดำเนินการการยกกำลัง
ประกอบการเรียน  :  ความหมายเลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์
รหัสวิชา                  : ค 21101
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     
 
ชื่อเกม                    :  เกมยกกำลังแล้วนำไปใช้
ประกอบการเรียน  :  ความหมายเลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์
รหัสวิชา                  : ค 21101
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     
 
ชื่อเกม                    :  เกมรับเลขหมายทายเลขยกกำลัง
ประกอบการเรียน  :  ความหมายเลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์
รหัสวิชา                  : ค 21101
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1