ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน  และ การใช้จำนวนใน
               ชีวิตจริง
ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวน และ ความสัมพันธ์
               ระหว่างการดำเนินการต่างๆแลพใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา
ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา   การให้เหตุผล   การสื่อสาร    การสื่อ
               ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ
               ทางคณิตศาสตร์ และ  เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและมีความ
               คิดริเริ่มสร้างสรรค์  ระหว่างการดำเนินการต่างๆและใช้การดำเนินการใน
               การแก้ปัญหา
 
 
     
 
 ค 1.1 ม. 1/2  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และ เขียน
                          แสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific nonation)
ค 1.2 ม. 1/3  อธิบายผลที่เกิดขึ้น  จากการยกกำลังของจำนวนเต็ม เศษส่วน  และ
                          ทศนิยม
ค 1.2 ม. 1/4  คูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
ค 6.1 ม. 1/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ม. 1/2  ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี
                           การ แก้ปัญหาในสถาณการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม. 1/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม. 1/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความ
                           หมาย และการนำเสนอได้อย่างถุกต้องและชัดเจน
ค 6.1 ม. 1/5   เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวน
                           การทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ
ค 6.1 ม. 1/5  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์