กำชัย โตสงค์. (2552). แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ม.1. อุบลราชธานี :
              โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร.
วินิจ  วงศ์รัตนะ.(2537). คณิตคิดวิเคราะห์ ม.1 เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร  :บริษัท
              ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด.
วินิจ  วงศ์รัตนะ.(2537). คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3. กรุงเทพมหานคร  :
              บริษัทไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด .
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ. (2547).
               คณิตศาสตร์ เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สุพิชฌาย์ เทศทอง. (2553). แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ม.1.สุรินทร์ :
              โรงเรียนพระแก้ววิทยา.
“ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์”. [ม.ป.ป].   [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :
               http://th.wikipedia.org/wiki/การยกกำลัง สืบค้น 5 มกราคม 2553.
“ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์”. [ม.ป.ป].   [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :
               http://www.bwc.ac.th/e-learning/sanae สืบค้น 13 มกราคม 2553.
“ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์”. [ม.ป.ป].   [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :
               http://www.nmk.ac.th/cooc/yupin4.htm สืบค้น10 มกราคม 2553.
“ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์”. [ม.ป.ป].   [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :
               http://kwangkwang.wordpress.com สืบค้น 7 มกราคม 2553.
“ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์”. [ม.ป.ป].   [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :
               http://phakhanun.wordpress.com/2010/09/ธนาคารความรู้-การ
               คูณลบ
สืบค้น10 มกราคม 2553.
“ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์”. [ม.ป.ป].   [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :
               http://internationalschool.eduzones.com/clip/33988
              
สืบค้น 10 มกราคม 2553.
“ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์”. [ม.ป.ป].   [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :
               http://www.oknation.net/blog/somkiart สืบค้น 13 มกราคม 2553.