ประกอบการเรียน  :  บทนิยามความหมายของเลขยกกำลัง
เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ประกอบการเรียน  :  การเขียนสัญลักษณ์เลขยกกำลัง
เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ประกอบการเรียน  : การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   
 
ประกอบการเรียน  :  การเขียนเลขยกกำลังแทนจำนวน
เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     
 
ประกอบการเรียน  :  การใช้ความหมายเลขยกกำลังแก้โจทย์ปัญหา
เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ประกอบการเรียน  :  การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็น
                                   จำนวนเต็มบวก
เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ประกอบการเรียน  :  การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็น
                                   จำนวนเต็มบวก (m>n)
เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ประกอบการเรียน  :  การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็น
                                   จำนวนเต็มบวก (m=n)
เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ประกอบการเรียน  :  การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็น
                                   จำนวนเต็มบวก (m<n)
เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ประกอบการเรียน  :  สรุปบทนิยามและสมบัติเลขยกกำลัง
เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ประกอบการเรียน  :  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ประกอบการเรียน  :  การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆในรูปสัญกรณ์
                            วิทยาศาสตร์

เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ประกอบการเรียน  :  การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆในรูปสัญกรณ์
                            วิทยาศาสตร์

เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
ประกอบการเรียน  :  การคูณหรือหารจำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์
                            วิทยาศาสตร์
อย่างง่าย
เรื่อง                         :  เลขยกกำลัง
วิชา                         :  คณิตศาสตร์  ( ค 21101)
ระดับชั้น                 :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1