1.    มีค่าตรงกับข้อใด
                                               
                                           


2.    ถ้า  a 0   ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    = 0                                   =  
    1                                    =  

3.   () x ()  มีค่าตรงกับข้อใด
                                             
                                             

4.      มีค่าตรงกับข้อใด
                                          
                                        

5.     มีค่าตรงกับข้อใด
    8                                             -6016
    1                                             -1504


6.         มีค่าตรงกับข้อใด
                            
                                           

7.     มีค่าตรงกับข้อใด
                                         
                                             


8.      มีค่าตรงกับข้อใด
   2401                                         7
   0                                               1


9.      มีค่าตรงกับข้อใด
                                          
                                         

10.          มีค่าตรงกับข้อใด