1.   หมายถึงข้อใด
  a x a x a x ... x a     (n ตัว)           a + a + a + ... + a  (n ตัว)
  n x n x n x ... x n    (n ตัว)           n + n + n + ... + n (n ตัว)


2.    7 x 7 x 7 x 7   เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ตรงกับข้อใด
                                                
                                              

3.    ฐานของเลขยกกำลังคือข้อใด
   3                                              -3
                                               5

4.    ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง
ลบสามทั้งหมดยกกำลังสอง             ลบของสามทั้งหมดยกกำลังสอง
ลบสามยกกำลังสอง                       ลบของสามยกกำลังสอง

5.       หมา่ยถึงข้อใด
 +  +                      ++
 x  x                       xx

6. ข้อใดมีค่าเท่ากับ  0.000008
                                       
                                      

7. = 243  แล้ว  n  มีค่าตรงกับข้อใด
  3                                             5
  7                                             243


8.    จำนวน 256  เขียนอยู่ในรูปการแยกตัวประกอบได้ตรงกับข้อใด
   256 = 2 x 5 x 6                          256 = 3 x 3 x 3 x 3
   256 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2               256 = 4 x 4 x 4 x 4

9.    0.000000001 เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น  10  ได้ตรงกับข้อใด
                                     
                                    

10. มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด
   0.00001                                0.0000001
   0.0001                                  0.000001