1.     เขียนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ตรงกับข้อใด

                                
                                 


2.   70,000   เขียนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ตรงกับข้อใด
                                      
                                       

3.    0.0008   เขียนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ตรงกับข้อใด
                                      
                                      

4.   ข้อใดมีค่าเท่ากับ  
    532.1                                      5315
    53150                                     531500


5.    ข้อใดมีค่าเท่ากับ 
 0.04321                                    0.004321
 0.0004321                                0.00004321


6.    0.000063   เขียนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ตรงกับข้อใด
    6.3 x                                6.3 x
    6.3 x                              6.3 x

7.       เขียนใน รูป ได้ตรงกับข้อใด
                                       
                                       


8.     ในปี พ.ศ. 2553  ประชากรในจังหวัดสุรินทร์มีประมาณ  คน  เขียนใน
รูป
ได้ตรงกับข้อใด
                                       
                                       


9.   อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ สามารถกักเก็บน้ำ้ได้ีประมาณ
ลูกบาศก์เมตร  เขียนในรูป
ได้ตรงกับข้อใด
                                
                               

10. ในปี พ.ศ. 2549  ประเทศไทยมีหนี้สินประมาณ  ล้านบาท  ถ้าประเทศไทย
มีประชากรประมาณ 65 ล้านคน ประชากรแต่ละคนจะมีหนี้สินเฉลี่ยคนละเท่าใด

    307,692.31  บาท                   37.392.31  บาท
    3,007,692.31  บาท                30,739,231  บาท