มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
           เลขยกกำลัง
            ความหมายของเลขยกกำลัง

                 แบบทดสอบก่อนเรียน
                ความหมายของเลขยกกำลัง
                การเขียนนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลัง
                 การใช้ ความหมายของเลขยกกำลังแก้โจทย์ปัญหา
                 แบบทดสอบหลังเรียน
                เกมการศึกษา
            การดำเนินการของเลขยกกำลัง
                 แบบทดสอบก่อนเรียน
                การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
                การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
                 แบบทดสอบหลังเรียน
                เกมการศึกษา
            การนำไปใช้
                 แบบทดสอบก่อนเรียน
                สัญกรณ์วิทยาศาสตร
                การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัยกรณ์วิทยาศาสตร์
                 การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยกๆให้อยู่ในรูปสัยกรณ์วิทยาศาสตร
                 แบบทดสอบหลังเรียน
                เกมการศึกษา
            แหล่งข้อมูลอ้างอิง