แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1.) 15m-12 = -117 m =?

ก. 15

ข. -7

ค. 7

ง. 2