คณะผู้จัดทำ

ด.ญ. อัจฉราภัทร์ อินสิงห์ เลขที่ 17

ด.ญ. ณัฐชา คำมา เลขที่ 22

ด.ช.ทินกร หล้าแดง เลขที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

อาจารย์ที่ปรึกษา

 

อาจารย์ กฤษณา พึ่งธรรม

อาจารย์ ปรียาดา ทะพิงค์แก

 

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก