แหล่งข้อมูลอ้างอิง

http://202.143.159.117/learnsquare/courses/1/Unit14_05.htm(สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว)

 

http://thailru.igetweb.com/index.php?mo=3&art=152201 (รูปภาพ การ์ตูน)

 

http://www.freewebs.com/thn861/equation.htm (แบบทดสอบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว)

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.1