หน้าแรก
สูตรการหาปริมาตรและพื้นที่ผิว
ปริซึม
พีระมิด
ทรงกระบอก
กรวย
ทรงกลม
ปริซึมและพีระมิด
รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
พื้นที่ผิวรูปสามเหลี่ยม
พื้นที่ผิวของปริซึม
พื้นที่ผิวของปริซึม เมื่อคลี่ผิว
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ปริมาตรปริซึม ( ก )
วิธีทำ ปริมาตรปริซึม
ปริมาตรปริซึม ( ข )
วิธีทำ พื้นที่ผิวข้าง 4 ด้าน
พื้นที่หน้าตัด ( ข )
พื้นที่หน้าตัด ( ค )
พีระมิด คือ
การหาส่วนต่าง ๆ ของพีระมิด
โจทย์ พีระมิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ตัวอย่างที่ 1
ความหมายคำว่า กรวย
ทรงกระบอก (Cylinder) คือ
แบบทดสอบท้ายบท
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
สวัสดีและขอบคุณค่ะ
หน้า 22
    การหาส่วนต่าง ๆ ของพีระมิด

1. โจทย์ พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร และความสูงของพีระมิดเป็น 12 เซนติเมตร จงหาความสูงเอียงทั้ง 2 ด้าน พีระมิดเป็น 12 เซนติเมตร จงหาความสูงเอียงทั้ง 2 ด้าน

(1) ความสูงเอียงด้านกว้าง
(2) ความสูงเอียงขนานด้านยาว