หน้าแรก
สูตรการหาปริมาตรและพื้นที่ผิว
ปริซึม
พีระมิด
ทรงกระบอก
กรวย
ทรงกลม
ปริซึมและพีระมิด
รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
พื้นที่ผิวรูปสามเหลี่ยม
พื้นที่ผิวของปริซึม
พื้นที่ผิวของปริซึม เมื่อคลี่ผิว
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ปริมาตรปริซึม ( ก )
วิธีทำ ปริมาตรปริซึม
ปริมาตรปริซึม ( ข )
วิธีทำ พื้นที่ผิวข้าง 4 ด้าน
พื้นที่หน้าตัด ( ข )
พื้นที่หน้าตัด ( ค )
พีระมิด คือ
การหาส่วนต่าง ๆ ของพีระมิด
โจทย์ พีระมิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ตัวอย่างที่ 1
ความหมายคำว่า กรวย
ทรงกระบอก (Cylinder) คือ
แบบทดสอบท้ายบท
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
สวัสดีและขอบคุณค่ะ
 

สวัสดีและขอบคุณค่ะ

จัดทำโดย

                   เด็กหญิง วีรยา จันทร์ดี

                   เด็กหญิง ระพีพรรณ จันทคลักษณ์

                   เด็กหญิง ภัคจิรา สายคำวัง

่    แหล่งอ้างอิง

   http://202.143.159.117/learnsquare/courses/1/Unit08_part01_area_capacity01_01.htm 
   http://takanoex.exteen.com/20060601/entry
   http://www.tutormaths.com/matha9.doc

     http://www.kr.ac.th/ebook2/warisara/03.html

    http://www.snr.ac.th/ebook2/t01-36.html