วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์

          จากพระราชบัญญัติการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ทุกคนใฝ่เรียนรู้ และการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม นักเรียนส่วนมากมักเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องท่องจำ ไม่น่าสนใจ เชื่อมโยงเอาไปใช้ได้แค่นามธรรม อย่างมากก็เอามาใช้เป็นตัวช่วยเพิ่มคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณะผู้จัดทำเว็บไซต์จึงได้จัดทำเว็บไซต์ "ไลเคนบ้านเรา" ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน แม้ว่าไลเคนจะเป็นแค่ภาวะพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง รา และ สาหร่าย ซึ่งอยู่เป็นเนื้อหาน้อยๆในหนังสือเรียน แต่เราสามารถนำมาขยายความรู้ และนำมาช่วยให้การดำเนินชีวิตของเรามีคุณภาพมากขึ้น

ข้อแนะนำ

          เนื่องจากเว็บไซต์ "ไลเคนบ้านเรา" มีการใช้งานจาวาสคริบต์ ดังนั้นในการใช้งานเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องอนุญาตการใช้งานจาวาสคริบต์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของการแสดงผลข้อมูล

แบบทดสอบ

                    ก่อนเข้าสู่บทเรียน ผู้เรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อจะได้ทราบความรู้พื้นฐานที่ตนเองมี และเมื่อศึกษาเนื้อหาจนจบแล้ว ควรทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อให้ทราบพัฒนาการทางการเรียนรู้ของตนเอง โดยเกณฑ์ในการประเมินผล มีดังนี้
     การทดสอบก่อนเรียน
          คะแนนอยู่ระหว่าง 80%-100% แสดงว่า ความรู้พื้นฐานของเราอยู่ในระดับ มาก
          คะแนนอยู่ระหว่าง 50-70% แสดงว่า ความรู้พื้นฐานของเราอยู่ในระดับ ปานกลาง
          คะแนนต่ำกว่า 50% แสดงว่า ความรู้พื้นฐานของเราอยู่ในระดับ น้อย
     การทดสอบหลังเรียน
          คะแนนอยู่ระหว่าง 80-100% แสดงว่า ความรู้ของเราหลังเกิดการเรียนรู้อยู่ในระดับ มาก
          คะแนนอยู่ระหว่าง 50-70% แสดงว่า ความรู้ของเราหลังเกิดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ปานกลาง
          คะแนนต่ำกว่า 50% แสดงว่า ความรู้ของเราหลังเกิดการเรียนรู้อยู่ในระดับ น้อย
ผู้จัดทำ
ผังเว็บไซต์
ช่วยเหลือ
ไลเคนบ้านเรา
อ้างอิง
เว็บไซต์นี้ได้พัฒนามาจากเทมเพลตที่แจกฟรีของ free website templates.