ความหมายของประเพณี
ความหมายของวัฒนธรรม
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ฯ
วัฒนธรรมกับการดำรงชีวิตฯ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประเพณี (Tradition)  เป็นกิจกรรมที่มี การปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์ และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่ง กาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

 

วัฒนธรรม (Cultural) หมายถึงลักษณะ ที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็น ระเบียบ ความก้าวหน้าของประเทศชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน...

 อ่านเพิ่มเติม...

 

 

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม

   อาจกล่าวแยกเป็น 4 ข้อได้ ดังนี้
 1. สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ 
   ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของไทย เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลอง...

 อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมกับการดำรงชีวิตของคน
ไทย

   วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
ของคนไทยในทุกภาค มีพื้นจากการเป็น
สังคมเกษตรกรรม เป็นสังคมที่ผสมผสาน
คติความเชื่อพื้นเมือง เช่น ...

 อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมภาคเหนือ

   ภาคเหนือมีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับ กับที่ราบ ผู้คนจะกระจายตัวอยู่เป็นกลุ่ม มีวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมเป็นของตน เอง แต่ก็มีการติดต่อกันระหว่างวัฒนธรรม
ธรรมของภาค หรืออาจเรียกว่า กลุ่มวัฒนธรรมล้านนา...

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมภาคกลาง

   บริเวณภาคกลางส่วนใหญ่ เป็นที่ราบที่ เกิดจากการทับถมดินตะกอน ของแม่น้ำ การตั้งถิ่นฐานของผู้จะอยู่บริเวณน้ำ เช่น การพายเรือสินค้า จนกลายเป็นตลาดน้ำ การเล่นเพลง หรือการอาศัยอยู่บนเรือแพ...

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่ มีความแห้ง แล้ง ขาดแคลนน้ำ ทำให้เกิดความเชื่อ และประเพณี เกี่ยวข้องกับการขอฝน เช่น
งานบุญบั้งไฟ ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาล สำคัญ หรือด้วยเหตุผลจากความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมภาคใต้

   ภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทร การตั้ง ถิ่นฐานจะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ทั้งด้าน ตะวันออกและตะวันตก จากลักษณะทาง ภูมิศาสตร์ของภาคใต้ ทำให้มีคนที่ต่าง ภาษาต่างวัฒนธรรมอย่างหลากหลายเดินทางเข้ามา...

อ่านเพิ่มเติม...