ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ
กลุ่มสา่ระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
โดยภายในเว็บไซต์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ประวัติบุคคลสำคัญของคอมพิวเตอร์

                               โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ของนักเรียนช่วงชั้นที่2
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น

 

 

                                                                                                

ST.FRANCIS XAVIER CONVENT SCHOOL BY MY COMWORLD