นักเรียนสามารถดาวโหลดไฟล์เอกสาร Microsoft PowerPoint 2003 ทั้งหมดนี้ไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเพื่อนำไปจัดดอกไม้ได้