"...การศึกษาค้นคว้าที่สำคัญและจำเป็นอย่างแรก คือการศึกษาทางแนวลึก อันได้แก่การฝึกฝนค้นคว้าวิชาเฉพาะของแต่ละคน ให้เชี่ยวชาญชำนาญแตกฉานลึกซึ้ง และพัฒนาก้าวหน้าพร้อมกันนั้น ในฐานะนักปฏิบัติ ซึ่งจะต้องทำงานและแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เป็นปรกติ ทุกคนจำเป็นต้องศึกษาทางแนวกว้างควบคู่กันไปด้วย การศึกษาตามแนวกว้างนี้ หมายถึง การศึกษาให้รู้ให้ทราบ ถึงวิทยาการสาขาอื่นๆ ตลอดจน ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมในทุกแง่มุม เพื่อช่วยให้มองเห็น ให้เข้าใจปัญหาต่างๆ อย่างชัดเจนถูกถ้วน และสามารถนำวิชาการด้านของตน ประสานเข้ากับวิชาด้านอื่นๆ ได้โดยสอดคล้องถูกต้อง และเหมาะสม..."
                       ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓

๏ลุวาระ

สองเมษาสองสี่เก้าแปดเรืองล้น

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลฯ

รัตนมงคลสมัยมหาอักษร ๚


๏ลุวาระประสูติพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...รัตนบวร

สยามบรมราชกุมารี...รัตนนคร..น้อมบูชา  ๚


๏ ทรงเสวยพระชาติมาดแม้นรัตนประสูติ

ทรงเป็นพระมหาทูตทรงพูดหลากภาษา

ทรงเป็นพระรัตนกวีรมณีย์ทรงศรีสง่า

เกริกพระเกียรติพระจักรีทั่วฟ้าโลกายล ๚


๏ ลุวาระสองเมษามหารัตน์

เรืองรุจีกวีจำรัสมหานุสนธ์

ข้าฯพระพุทธเจ้า ข้า แผ่นดิน น้อมใจดล

เชิญทวยเทพมหามงคลถวายพระพร๚


๏ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

ขอพระหฤทัยชื่นบานกานท์อักษร

ขอพระชนม์ยืนนานปราณบวร

ขอทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรนักกลอนยิ่งยืนนาน ๚ะ๛


ขอถวายพระพรชัย

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์