เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรม visual basic 2008 รวมถึงเรื่องวิธีการจำลองความคิดให้เป็นผังงานหรือ flowchart เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือต้องการจะศึกษาโปรแกรม visual basic 2008 มีพื้นฐานในการใช้โปรแกรมโดยผู้ที่ศึกษาสามรถศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น เนื้อหาในรูปแบบ textและ flash animation

  กิตติกรรมประกาศ

               ทางผู้จัดทำมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรม visual basic 2008 ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมvisual basic 2008และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้  และเว็บไซต์นี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในประเภทเว็บเพจของthaigoodview การสนับสนุนจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  คุณครูที่ปรึกษา

                                                                                         

                                                                                                                                                                        ขอบคุณค่ะ

                                                                                                                                                                        คณะผู้จัดทำ