การท่องกลอนสุภาพ การท่องกาพย์ยานี11 การท่องโคลงสี่สุภาพ
บทอาขยาน(ช่วงชั้นที่ 2)
พฤษภกาสร
ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
ตนเป็นที่พึ่่งแห่งตน
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ผู้ชนะ
เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
วิถีเด็กไทย
ฟังใดได้รู้เรื่อง
ดวงตะวัน

 

 

" ปัจจุบันไม่นิยมให้เด็กท่องจำเพราะคิดว่าเป็นการให้เด็กท่องจำอย่างนกแก้วนกขุนทอง โดยไม่รู้ความหมายและเหตุผล แต่ในความ เป็นจริง การอ่านออกเสียง และอ่านท่องจำมีประโยชน์หลายประการ เช่น การอ่านออกเสียงดังๆ จะทำให้เด็กสามารถ พูดและ ออกเสียงได้คล่องแคล่วชัดเจน  การท่องจำเป็นการลับสมองอยู่เสมอ ทำให้มีความจำดี การเลือกสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ให้เด็กท่องจำ จะเกิดประโยชน์กับเด็กมากกว่าการให้เด็กท่องจำข้อความไร้สาระจากบทโฆษณาต่างๆเพราะธรรมชาติของเด็ก จะช่างจดจำอยู่แล้ว ถ้าให้ท่องจำในสิ่งที่เป็นความรู้  หรือเป็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยครูอธิบายความหมาย ให้เข้าใจเสียก่อน ก็จะเป็นประโยชน์แก่เด็กเป็นอันมาก   บทท่องจำทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองนั้น จะเป็นตัวอย่างให้เด็กนำไปใช้เพื่อการแต่งหนังสือต่อไป เด็กที่ท่องบทร้อยกรองได้แล้ว ต่อไปจะสามารถแต่งบทร้อยกรองด้วยตัวเองได้ เพราะคุ้นเคยและชินกับคำคล้องจอง นอกจากนี้เด็กจะได้สำนวนภาษาที่ดีจากบทท่องจำต่างๆด้วย"

   

พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

วันอังคารที่  3 ธันวาคม  2528